РЕШЕНИЕ
№ 1062
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2823/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък, са включени следните общински имоти:  

 

1. Под номер 50: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с обща площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север и изток-край на регулация; юг - УПИ II общ. и запад - улица. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3587/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №6467/19.10.2018 г., акт 157, т. 22, н. д. 4691.

 

2. Под номер 51: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с обща площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ I общ; изток – край на регулация; юг – УПИ III общ. и УПИ IV общ. и запад - улица. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3588/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №6468/19.10.2018 г., акт 158, т. 22, н. д. 4692.

 

3. Под номер 52: Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с обща площ 1 645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ II общ; изток – край на регулация; юг – улица и запад - УПИ IV общ. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3589/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №6469/19.10.2018 г., акт 159, т. 22, н. д. 4693.

 

4. Под номер 53: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с обща площ 900 (деветстотин) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ II общ; изток –УПИ III общ., юг и запад- улици. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3590/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №6516/22.10.2018 г., акт 183, т. 22, н. д. 4723.

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

 • 1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с обща площ 965 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък
 • 1 910.70

  6 300

   4 500

 • 2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II с обща площ 890 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък
 • 1 762.20

  5 800

  4 400

 • 3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III с обща площ  1 645 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък
 • 3 257.10

  9 900

  8 000

 • 4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV с обща площ 900 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък
 • 1 782

  5 850

  4 400

   

  С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

  В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

   

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

   

  Р Е Ш И:

   

  І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

   

  1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с обща площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север и изток-край на регулация; юг - УПИ II общ. и запад-улица.

  Начална тръжна цена: 6 300 (шест хиляди и триста) лв. без ДДС.

   

  2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с обща площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ I общ; изток – край на регулация; юг – УПИ III общ. и УПИ IV общ. и запад улица.

  Начална тръжна цена: 5 800 (пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

   

  3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с обща площ 1 645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ II общ; изток – край на регулация; юг – улица и запад- УПИ IV общ.

  Начална тръжна цена: 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

   

  4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с обща площ 900 (деветстотин) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ II общ; изток –УПИ III общ., юг и запад- улици.

  Начална тръжна цена: 5 850 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

   

  II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/06/2019 г.