РЕШЕНИЕ
№ 1063
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2824/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 30: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.50 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет нула), с площ 6 316 (шест хиляди триста и шестнадесет) кв. м по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива, при съседи: 35167.507.93, 35167.507.94, 35167.507.98, 35167.507.102, 35167.507.187, 35167.507.51, 35167.507.48, 35167.507.205.  За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 3208/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 845/10.02.2016 г., Акт 127, том 3, н.д. 548.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 53 528.10 лв. и 54 950 лв.

Под номер 34: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.93 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка девет три), с площ 7 378 (седем хиляди триста седемдесет и осем) кв. м по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; при съседи: 35167.507.90, 35167.507.95, 35167.507.94, 35167.507.50, 35167.507.205, 35167.507.49, 35167.507.171. За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 3209/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 846/10.02.2016 г., Акт 128, том 3, н.д. 549.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 62 528.60 лв. и 64 200 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.50 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет нула), с площ 6 316 (шест хиляди триста и шестнадесет) кв. м по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива, при съседи: 35167.507.93, 35167.507.94, 35167.507.98, 35167.507.102, 35167.507.187, 35167.507.51, 35167.507.48, 35167.507.205.

Начална тръжна цена: 54 950 (петдесет и четири хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.93 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка девет три), с площ 7 378 (седем хиляди триста седемдесет и осем) кв. м по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; при съседи: 35167.507.90, 35167.507.95, 35167.507.94, 35167.507.50, 35167.507.205, 35167.507.49, 35167.507.171.

Начална тръжна цена: 64 200 (шестдесет и четири хиляди и двеста) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.