РЕШЕНИЕ
№ 1064
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2825/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот УПИ IV-147, кв. 27, с. Ръжена.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 54 е включен:  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто четиридесет и седем) с обща площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък, по действащ ПУП, одобрен с Решение №194/2005 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65/2002 г., при граници на имота: север – УПИ II- 147; изток – УПИ III - 146; юг – УПИ V – 145, запад - улица. За имота има съставен АОС №3574/20.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4300/23.07.2018 г., акт 56, т. 15, н. д. 3078.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 3 469.50 лв. и 6 470  лв.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на следния общински имот:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто четиридесет и седем) с обща площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък, по действащ ПУП, одобрен с Решение №194/2005 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65/2002 г., при граници на имота: север – УПИ II- 147; изток – УПИ III - 146; юг – УПИ V – 145, запад - улица.

Начална тръжна цена: 6 470 (шест хиляди четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  25  общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.