РЕШЕНИЕ
№ 1065
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2808/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 - с НТП "Нива", местност "Абаята", с площ от 0,441 дка. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди".


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-П-3127-1/18.04.2019 г. от – Петя Д. Петкова в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 – с НТП  “Нива”, с площ от  0.441 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За жилищни нужди“. Предложението е свързано с изграждане на жилищна сграда в имота.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За жилищни нужди“.

Съгласно Общия устройствен план на oбщина Казанлък е видно, че имота попада в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, като бъдещото предназначение не противоречи на Общия устройствен план на община Казанлък.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Жм са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10 м), плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Становище № КОС-01-1841 от 17.04.2019 г., според което за реализацията на инвестиционното намерение, не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот (който няма директен достъп до път), ще се осъществи през Поземлен имот с идентификатор 35167.1.611 по КККР гр. Казанлък, чрез учредено възмездно безсрочно право на преминаване, включително право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За учредените вещни права е сключен Договор № 88, том 8, рег. № 2191, Дело № 1578 от 11.04.2019 г. по изготвена Скица „За право на преминаване“ от проектант със съответната проектантска правоспособност. Учредените права осигуряват достъп до Поземлен имот с идентификатор 35167.502.9002, представляващ второстепенна улица от транспортната мрежа на гр. Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124 б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124 а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 – с НТП  “Нива”, местност „Абаята“, с площ от  0.441 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищни нужди“;

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петя Д. Петкова в качеството си на заявител  с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.