РЕШЕНИЕ
№ 1066
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2831/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2540 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, собственост на "Роза Травел" ЕООД, представляващ УПИ II, в кв. 49 по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 68-3857-2/26.03.2019 година от Таня Иванчева, управител на „Роза Травел“ ЕООД за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството на собственик на построената върху нея сграда. Дружеството  е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот  II в кв. 49 село Дунавци, по ПУП одобрен със Заповед № 655/ 07.02.2006 г, съгласно н. а. № 17, т. 14, д. 2823, вх. рег. №3944 от 10.07.2018 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №923 от  11.04.2011 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък вх. рег. №2121/19.04.2011 г, акт 113, т. 6, н. д. 1204, п. 2753.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 1 501,50 лева, съгласно удостоверение за ДО №7404046302/10.04.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 2 540 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

   

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

923/2011 г.

„Роза Травел“ ЕООД

2 540,00

Търговски обект

УПИ II с площ 210 кв. м в кв. 49 в село Дунавци.

 

2. Определя пазарна цена от 2 540 (две хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот II (втори) с площ 210 (двеста и десет) кв. м в кв. 49 (четиридесет и девети), по Подробен устройствен план на село Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със заповед № 655/2006 г, при граници: север – улица, изток – УПИ IV-447,  юг и запад – УПИ III.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с „Роза Травел“ ЕООД ЕИК: 200415532, със седалище и адрес на управление: град Казанлък, бул. „23-ти Пех. шипченски полк“ №25, вх. В, ет. 3, ап. 21 за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя -„Роза Травел“ ЕООД.

           

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Таня Иванчева, управител на „Роза Травел“ ЕООД, град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.