РЕШЕНИЕ
№ 1067
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2802/25.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот №302.219 по План на новообразуваните имоти на местност "Черешака" с. Бузовград, за сумата от 230,00 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация e подадено Заявление с вх. № 94-С-4225-1#2/23.11.2018 година от Станка Узунова за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинската част от Имот 302.219 с площ 713 кв. м по План на новообразуваните имоти на местност „Черешака“ село Бузовград, одобрени със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител-Ст. Загора, идентичен с Имот №219 с площ 723 кв. м по предходен кадастрален план, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 година. Заявителят е собственик на 600/723 идеални части от земята и постройката, съгласно Н. а. вх. рег .№6277/ 15.09.2017 г, Акт 19, Том 22, Н. д. 4518. За притежаваната от Община Казанлък част - 113/713 идеални части от земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3605/ 12.12.2018 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №74,  вх. № 75/ 07.01.2019 г, Акт №67, т. 1, н.д. 67.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена. Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 12,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046067/26.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”, а предложената от оценителя пазарна оценка е 230,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3605/2018г

Станка К. Узунова

230,00

Земеделска земя

113/713 ид. части от ПИ 302.219 местност „Черешака“ с. Бузовград

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот №302.219 (три нула две точка две едно девет) по План на новообразуваните имоти на местност „Черешака“, село Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на Областен управител-Стара Загора с обща площ 713 (седемстотин и тринадесет) кв. м, Трайно предназначение на територията - Земеделска,  Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих (§4 от ЗСПЗЗ), V (пета) категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №302.220, №302.501, №302.218, №302.217, чрез продажба на общинската част–113/ 713 (сто и тринадесет към седемстотин и тринадесет) идеални части от земята на съсобственика – Станка К. Узунова ЕГНхххххххххх, за сумата от 230,00 (двеста и тридесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Станка К. Узунова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Станка К. Узунова, адрес за връзка – гр. Казанлък, ж.к. „Изток“.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За“ 24.

                                                                                                                                                      

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.