РЕШЕНИЕ
№ 1068
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2814/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 40292.106.60, с площ 388 кв.м, гр. Крън, чрез продажба на общинската част  - 88/388 идеални части от земята, за сумата от 200,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-С-8033-1/19.02.2019 година от наследниците на Ангел Сарафов за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 40292.106.60 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на град Крън, одобрени със Заповед № РД-18-21/2018 г. на ИД на АГКК, идентичен с Имот №000648 по КВС на град Крън. Заявителите са собственици на 300/388 идеални части от земята, съгласно Н. а. №31/ 1994 г., Решение №720/2013 г. на ОбС-Казанлък и удостоверение за наследници. За притежаваната от Община Казанлък част - 88/ 388 идеални части от земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3689/05.04.2019 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2165,  вх. № 2166/ 11.04.2019 г, Акт №73, т. 8, н. д. 1562.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена. Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 169,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046110/ 28.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”, а предложената от оценителя пазарна оценка е 200,00 лева без ДДС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3689/2019г

Стоянка Сарафова,

Елена Григорова, Стефка Дамянова

200,00

Земеделска земя

88/388 ид. части от ПИ 40292.106.60 по КККР на град Крън

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 40292.106.60 (четири нула две девет две точка едно нула шест точка шест нула) с площ 388 (триста осемдесет и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/ 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: имоти с идентификатори 40292.106.63, 40292.106.61, 40292.106.64, 40292.106.59, чрез продажба на общинската част – 88/388(осемдесет и осем към триста осемдесет и осем) идеални части от земята на съсобствениците – Стоянка С. Сарафова, ЕГНхххххххххх, Елена А. Григорова, ЕГНхххххххххх и Стефка А. Дамянова, ЕГНхххххххххх  за сумата от 200,00 (двеста) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Стоянка Сарафова, Елена Григорова, Стефка Дамянова.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Стоянка С. Сарафова, Елена А. Григорова, Стефка А. Дамянова, адрес за връзка - град Казанлък, ж.к. „Изток.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За“ 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.