РЕШЕНИЕ
№ 1072
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2813/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1.установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5.изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие", гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

 

1. Елисавета И. Бояджиева няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 738 (седемстотин тридесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Ачмалъка“, землище на с. Бузовград, EKАTTE:06848. Елисавета И. Бояджиева е подала Заявление с Вх. № 194-Е-1044-1/23.01.2019 г., като собственик на имот от 735 (седемстотин тридесет и пет) кв.м, съгласно Нот.акт № 103, т. III, д.№ 1243/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 80 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Ачмалъка“, одобрен със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 78 и ПИ № 81, от изток – дере, от запад – ПИ № 79, от юг – дере. Поземлен имот с планоснимачен № 80 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 072086, местност „Ачмалъка“, с площ от 738 (седемстотин тридесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Бузовград, EKАTTE:06848. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Бузовград са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бузовград и скица № 15-70608/29.01.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 072086, с площ от 738 (седемстотин тридесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Ачмалъка“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Бузовград, EKАTTE:06848 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 06848.72.86 по КККР на с. Бузовград, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 06848.72.87, № 06848.72.208, № 06848.72.76 и № 06848.72.75.

 

2. Желязко М. Батаков няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ 600/730 (шестстотин от седемстотин и тридесет) кв.м, находящ се в местност „Каракос“/Старите лозя/, землище на с.Овощник, EKАTTE: 53179. Желязко М. Батаков е подал Заявление с Вх.№ 194-Ж-59-1/22.01.2019 г., като собственик на имот с площ 600/730 (шестстотин от седемстотин и тридесет)  кв.м, съгласно Нот. акт № 174, т. X, д.№ 3596/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3980 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Каракос“/Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 3981, от запад – ПИ № 3866 и ПИ № 3867, от юг – ПИ № 3983. Поземлен имот с планоснимачен № 3980 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 243980, местност „Каракос“, с площ от 728(седемстотин двадесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица № 15-70607/29.01.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 243980, с площ от 728 (седемстотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.980 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.983, № 53179.243.981, № 53179.243.272, № 53179.243.867 и № 53179.243.866.

 

3. Христо И. Костадинов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1124 (хиляда сто двадесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Каракос“/Старите лозя /, землище на с.Овощник, EKАTTE: 53179. Христо И. Костадинов е подал Заявление с Вх.№ 194-Х-613-1/19.02.2019 г., като собственик на имот с площ от 1120 (хиляда сто и двадесет)  кв.м, съгласно Нот. акт № 106, т.VI, д.№ 2544/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3694 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Каракос“/Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – полски път, от запад – ПИ № 3695, от юг – ПИ № 3696 и ПИ № 3699 . Поземлен имот с планоснимачен № 3694 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 223694, местност „Каракос“, с площ от 1124 (хиляда сто двадесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с.Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица № 15-173277/27.02.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 223694, с площ от 1124 (хиляда сто двадесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.223.694 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.223.699, № 53179.223.696, № 53179.253.172, № 53179.223.237 и № 53179.223.695.

 

4. Костадин С. Куцаров, починал на 08.12.1973 г., видно от Удостоверение за наследници № 27/15.04.2019 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива, с площ от 3375 (три хиляди триста седемдесет и пет) кв.м, находящ се в местност „Паметника“/Над селото/, землище на с. Шейново, EKАTTE:83106. Наследниците на Костадин С. Куцаров са подали Заявление с Вх. № 194-Т-3530-1/19.04.2019 г., като собственици на имот с площ от 3200 (три хиляди и двеста) кв.м, съгласно протокол за делба от 11.03.1949 г. по гр. дело. № 134 на Районен съд-Казанлък. Поземления имот описан в протокол за делба от 11.03.1949 г. по гр. дело. № 134 на Районен съд - Казанлък по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с част от Поземелен имот № 038111, местност „Паметника“, с площ от 3375 (три хиляди триста седемдесет и пет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с.Шейново, ЕКАТТЕ: 83106. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на с. Шейново са предадени на СГКК- гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и Кадастрални регистри на с. Шейново и скица № 15-374936/24.04.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 038111, с площ от 3375 (три хиляди триста седемдесет и пет) кв. метра, находящ се в местност „Паметника“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, EKАTTE:83106 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 83106.38.111 по КККР на с.Шейново, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 83106.38.114, № 83106.38.119, № 83106.38.120, № 83106.38.110, № 83106.38.109 и № 83106.38.108.

 

5. Боньо И. Френгиев, починал на 19.01.1983 г., видно от Удостоверение за наследници №2263/29.10.2018 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 443 (четиристотин четиридесет и три) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Боньо И. Френгиев са подали Заявление с Вх.№ 194-Д-4227-1/08.02.2019 г., като собственици на имот от 500 (петстотин) кв.м, съгласно Нот.акт № 198, т. II, д.№ 781/1960 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 912 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 913, от изток – полски път, от запад – ПИ № 915, от юг – ПИ № 911. Поземлен имот с планоснимачен № 912 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 150912, местност „Старите лозя“, с площ от 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-136269/15.02.2019 г. на СГКК – гр.Стара Загора, следва ПИ № 150912, с площ от 443 (четиристотин четиридесет и три) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.912 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.915, № 35167.150.911, № 35167.150.141 и № 35167.150.913.

 

6. Николай С. Лейков, починал на 06.04.2006 г., видно от Удостоверение за наследници №2631/27.12.2018 г. и Пламен С. Лейков нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1050 (хиляда и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр.Казанлък, EKАTTE:35167. Пламен С. Лейков е подал Заявление с Вх.№ 194-П-362-1/15.03.2019 г., като съсобственик на имот от 1060 (хиляда и шестдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 124, т. XII, д.№ 4055/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1787 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1191, от изток – дере, от запад – полски път, от юг – ПИ № 1786 и ПИ № 1788. Поземлен имот с планоснимачен № 1787 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот №291787, местност „Старите лозя“, с площ от 1050 (хиляда и петдесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр.Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-240367/20.03.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 291787, с площ от 1050 (хиляда и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.291.787 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.291.504, № 35167.291.788, № 35167.291.786, № 35167.261.188 и № 35167.291.191.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1.  Поземлен имот с идентификатор № 06848.72.86 по КККР на с. Бузовград, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 80 по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 738(седемстотин тридесет и осем) кв. м, в собственост на Елисавета И. Бояджиева по силата на Нот. акт № 103, т. III, д. № 1243/1995 г.

 

2.  Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.980 по КККР на с. Овощник, идентичен с част от Поземлен имот № 3980 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 600/728 (шестстотин от седемстотин двадесет и осем) кв. м, в собственост на Желязко М. Батаков по силата на Нот. акт № 174, т. X, д. № 3596/1994 г.

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 53179.223.694 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 3694 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 1124 (хиляда сто двадесет и четири) кв. м, в собственост на Христо И. Костадинов по силата на Нот. акт № 106, т.VI, д. № 2544/1994 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор № 83106.38.111 по КККР на с. Шейново, идентичен с Поземлен имот с площ 3200/3375 (три хиляди и двеста от три хиляди триста седемдесет и пет) кв.м, по Кадастралния план на ползвателите, в собственост на наследниците на Костадин С. Куцаров по силата на протокол за делба от 11.03.1949 г. по гр.дело. № 134 на Районен съд - Казанлък.

 

5. Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.912 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 912 по Кадастралния план на ползвателите с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. м, в собственост на наследниците на Боньо И. Френгиев по силата на Нот. акт № 198, т. II, д. № 781/1960 г.

 

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.291.787 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1787 по Кадастралния план на ползвателите с площ 1050 (хиляда и петдесет) кв. м, в собственост на Пламен С. Лейков и наследниците на Николай С. Лейков по силата на Нот. акт № 124, т. XII, д. № 4055/1997 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Елисавета И. Бояджиева, гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк;

Желязко М. Батаков, гр. Казанлък, ул. „Антон Митов“;

Христо И. Костадинов, гр. Казанлък, ул. „Пушкин“;

Теньо П. Митев, с. Шейново, ул. „Васил Левски“;

Слави П. Новаков, с. Шейново, ул. „Опълченска“;

Иванка П. Попова, гр. Шипка, ул. „Средна гора“;

Дешка К. Вълчева, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“;

Иван Б. Френгиев, гр. Варна, ул. „Доктор Железкова“;

Христо Б. Френгиев, гр. Казанлък, ул. „Пейо Яворов“;

Пламен С. Лейков, гр. Казанлък, ул. „Д-р Петър Берон“;

Спас Н. Лейков, гр. София, ж.к. „Младост 1“.

 

 

Участвали в поименно гласуване  23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.