РЕШЕНИЕ
№ 1074
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54

 

Относно: ОС_2812/10.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Мутафчиев.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е в размер на 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация постъпиха молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Петко Г. Мутафчиев, с постоянен адрес гр. Казанлък, жк. „Изток“, молба с вх. № 94-П-4083-1/03.05.2019 г., на 28 г. с диагноза Периневрални ….., видно от представените медицински документи. През 2019 г. в AIMIS Американски медицински център е проведено оперативно лечение на една от кистите. За извършената оперативна интервенция Петко Мутафчиев е заплатил сумата от 45 000 евро. Поради констатирания голям брой кисти се налага нова оперативна интервенция и имплантиране на невро стимулатор за предотвратяване на постоянната болка, за което е необходима сумата от 13 000 евро (общата стойност на плановите операции е 80 000 евро, част от тях са платени, 32 000 евро са събрани и трябва да се съберат още 13 000 евро). Петко Мутафчиев е в  затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за продължи жизненоважното си лечение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

 

1. Петко Г. Мутафчиев, с постоянен адрес гр. Казанлък, жк. „Изток“– 400 лв.

 

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, молителят Петко Г. Мутафчиев.

 

Участвали в поименно гласуване  27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.