РЕШЕНИЕ
№ 1075
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54

 

Относно: ОС_2806/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е в размер на 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация постъпиха молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Донка К. Карагитлиева от гр. Казанлък, бул. „23ти Пех. Шипченски полк“, на 80 г., молба с вх. № 94-Д-6672-1/05.04.2019 г. Донка Карагитлиева с диагноза Дегенерацио …, видно от ЕР на ТЕЛК с признати 100% вид и степен на увреждане, СЧП. През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е проведено оперативно лечение на екстрахепаталните жлъчни пътища. За извършената оперативна интервенция  Донка Карагитлиева е заплатила сумата от 1174 лв., която не се заплаща от НЗОК. Донка Карагитлиева е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за продължи лечението си.

2. Любен Ю. Юзекчиев от с. Шейново, молба с вх. № 94-Л-1025-1/17.04.2019 г., на 55 г. с диагноза фрактура …, видно от представена епикриза. През 2019 г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен е проведено оперативно лечение и поставяне на метална остеосинтеза. За извършената оперативна интервенция и поставяне на имплант Любен Юзекчиев е заплатил сумата от 1660 лв., която не се заплаща от НЗОК. Любен Юзекчиев е в  затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за продължи лечението си.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., Подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

 

1. Донка К. Карагитлиева от гр. Казанлък, бул. „23ти Пех. Шипченски полк“– 400 лв.

 

2. Любен Ю. Юзекчиев от с. Шейново – 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, и молителите Донка К. Карагитлиева, Любен Ю. Юзекчиев.

  

Участвали в поименно гласуване  27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.