РЕШЕНИЕ
№ 1077
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54

Относно: ОС_2849/22.05.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на Сграда №5 в местност "Язовирско селище", находяща се в ПИ с идентификатор 38563.169.569 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък - частна общинска собственост, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Съгласно Чл. 195 от ЗУТ Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики. Собствениците на тези обекти носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти. На 10.04.2019 г. бе извършена проверка от комисия, назначена със Заповед № 949/07.06.2018 г. на Кмета на Община Казанлък на строеж: „Блок № 5 от Язовирско селище“, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, за която е съставен Констативен протокол на основание с чл.196, ал.1 и 2 от ЗУТ. За обекта има съставен Акт № 10059 за общинска собственост от 17.02.1995г. Обектът представлява полумасивна сграда построена през 1948 година и ползвана до 10.04.2019 г. за живеене.

Комисията е констатирала, че сградата е изпълнена със стени от кирпичени тухли, дървен гредоред и дървена покривна конструкция покрита с керемиди. Видимо от направения оглед е установено, че носещата дървена конструкция, покривната конструкция и ограждащите носещи кирпичени зидове на цялата сграда са в много лошо състояние. По носещите кирпичени стени са установени изразени пукнатини с недопустими размери и че на места зидовете са се срутили. Сградата е претърпяла пожар, причинил непоправими щети по носещата и покривната конструкции, което е намалило значимо тяхната носимоспособност. Покривната конструкция на места е пропаднала и има много изпочупени и липсващи керемиди, при което под влияние на атмосферните условия и дъждовете сградата продължава да се срутва. Това е видно и от приложения снимков материал.

От гореизложеното е видно, че строежът създава опасност за здравето и живота на живущите в него, поради естествено износване и компрометиране на носещата му конструкция от претърпения пожар и действащите атмосферни условия. В сградата живеят шест семейства настанени с договори за наем с Община Казанлък, които вече са прекратени.

На основание на изготвения Констативен протокол е издадена Заповед № 519/10.04.2019 г. от  Кмета на Община Казанлък, с която е ограничен достъпа до сградата. В изпълнение на заповедта е изготвен Констативен протокол на 10.04.2019 г. за извършените действия, като е приложен снимков материал.

Поискано е и становище от Кмета на с. Копринка с Писмо изх.№ 110-09-3/25.04.2019г. Стойчо Василев внася своето становище на 15.05.2019 г., с което предлага сградата да бъде премахната, тъй като е компрометираща и негодна за живеене.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж. В случая собственик на сградата е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация поради което е необходимо Решение на общинския съвет в този смисъл.

Моля настоящият доклад да бъде разгледан по реда на чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, тъй като периодът на бездействие спрямо възникналата ситуация може да доведе до неблагоприятни последици, както за жителите и гостите на Община Казанлък, така и за общината като административно териториална единица от евентуално забавяне.“

             

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.197, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията

 

Р Е Ш И:

 

 • Да се премахне Сграда  №5 в местност „Язовирско селище“, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък
 • Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.
 • Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградата, обезопасяване и възстановяване на терена.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

  Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/06/2019 г.