ОС-2890/13.06.2019 г. -  Писмо от Гергана Микова - областен управител на Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. относно връщане на Решение №1073/28.05.2019 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.