ОС-2894/2019 г. - Протест чрез ОбС до Административен съд от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Казанлък.