ОС-2955/03.07.2019 - Писмо от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 69/13.03.2019 г. на Старозагорски адм. съд по Адм. дело № 579/2018 г.  и Определение № 9628/24.06.2019 г. на ВАС, с което потвърждава Определение № 69/2019 г. - оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс агро" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.