РЕШЕНИЕ
№ 1090
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2889/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, обл. Стара Загора за 2017 г. и 2018 г., съгл. чл. 4 и чл. 7 от договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора. Постъпи писмо от вносителя с наш вх. № ОС-2936/26.06.2019 г. , с приложени Протоколи от 2017 г. и 2018 г.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора предава на Община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции за 2017г. и 2018г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на територията на община Казанлък, област Стара Загора. Във връзка с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-АП-02-376/10.07.2018г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед № З-153/23.03.2018г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за 2017г. и 2018г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

С приемо-предавателни протоколи от:

 • 26.06.2018г.
 • 20.12.2018г.
 • 10.12.2018г.
 • 08.02.2018г.
 • Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на Община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за 2017г. и 2018г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

  Със Заповед №640/08.05.2019 г. на Кмета на община Казанлък е назначена комисия от представители на: община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за 2017г. и 2018г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1, т.8, чл.19, т.4, чл.198б, т.3, чл.198о, ал.1 от Закона за водите,

    

  Р Е Ш И:

   

  1. Приема и одобрява извършените за 2017 г. и 2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора инвестиции в публични активи на територията на Община Казанлък, област Стара Загора, съгласно Заповед №640/08.05.2019 г. на Кмета на община Казанлък, подробно описани в приложените към настоящото решение приемо-предавателни протоколи и отделни протоколи за приемане на всяка инвестиция.

  2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване  27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 05/07/2019 г.