РЕШЕНИЕ
№ 1092
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2893/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, с площ 507 кв.м, находящ се на ул. "П. Ганин" в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Джамал Папарланов!


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че с Решение №998/28.03.2019 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка пет две едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 35167.505.21. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №3591/29.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6749/31.10.2018 г., Акт 158. Том 23, н. д. 4913.

Обектът е включен под № 10 в Приложение № 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., на Общински съвет-Казанлък и прогнозната му цена е 15 000 лв.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 10 152,70 лв. и 32 270 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кмета счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. . 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.) и свое Решение № 998/28.03.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка пет две едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 35167.505.21

 

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юни 2019 г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка пет две едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 35167.505.21, определена в размер на 32 270 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет) лв.

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка пет две едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 35167.505.21, при следните условия:

 

1.Начална тръжна цена 32 270 (тридесет и две хиляди двеста и седемдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

 

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

 

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

 

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

 

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

 

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

 

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в ст. 29  на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ,  назначава комисия в състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС

Членове:         Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

 Детелина Йоргова – мл. експерт ИУС

 Олга Шикова – гл. експерт ИУС

Джамал Папарланов – общински съветник

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

 Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ИУС

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Здравко Балевски – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.)

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  28 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.