РЕШЕНИЕ
№ 1094
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2898/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 бр. полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494, бул. "Ал. Батенберг", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че под номер 3 в Приложение № 5 „Очаквани приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включено Учредяване право на строеж на 28 (двадесет и осем) броя полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем четири девет четири), с площ от 871 (осемстотин седемдесет и един) кв. м, бул. „Ал. Батенберг“, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3514/22.02.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №1039/26.02.2018 г., н. а. 45, том 4, н. д. 699.

Изготвени са данъчни и пазарни оценки на правото на строеж за построяване на 28 (двадесет и осем) броя гаражни клетки с обща площ 575, 52 (петстотин седемдесет и пет и 0,52) кв. м, в т. ч. Гаражна клетка №: № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 и 28  със ЗП 21,00 кв. м, Гаражна клетка № 6, 9, 20 и 23 със ЗП 19, 80 кв. м и Гаражна клетка № 7, 8, 21 и 22  със ЗП 19,08 кв. м, в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем четири девет четири), бул. „Ал. Батенберг“, гр. Казанлък, съгласно Комбинирана скица №492/08.05.2019 г. и схема към нея и те са в размер, както следва данъчна оценка -  49 715, 10 лв. и пазарна оценка - 86 328 лв.

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кметът на общината счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за учредяване право на строеж за построяване на 28 (двадесет и осем) броя полуподземни гаражни клетки с обща площ 575, 52 (петстотин седемдесет и пет и 0,52) кв. м в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем четири девет четири), с площ 871 (осемстотин седемдесет и един) кв. м, бул. „Ал. Батенберг“, гр. Казанлък, съгласно ПУП, одобрен със Заповед №644/2007 г. на кмета за имотът е отреден УПИ III “За полуподземни гаражи, спорт и детски площадки“ с площ 871 кв. м в кв. 134 на гр. Казанлък

Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена в размер на 86 328 лв.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за учредяване на право на строеж, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 (двадесет и осем) броя полуподземни гаражни клетки с обща площ 575, 52 (петстотин седемдесет и пет и 0,52)  кв.,  в т. ч. Гаражна клетка №: № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 и 28  със ЗП 21,00 кв. м, Гаражна клетка № 6, 9, 20 и 23 със ЗП 19, 80 кв. м и Гаражна клетка № 7, 8, 21 и 22  със ЗП 19,08 кв. м в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем четири девет четири), бул. „Ал. Батенберг“, гр. Казанлък, съгласно ПУП, одобрен със Заповед №644/2007 г. на кмета за имотът е отреден УПИ III “За полуподземни гаражи, спорт и детски площадки“ с площ 871 кв. м в кв. 134 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 86 328 (осемдесет и шест хиляди триста двадесет и осем) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и да сключи договор със спечелилия участник.

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.