РЕШЕНИЕ
№ 1096
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2900/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 7 броя надземни гаражни клетки на ул. "Ген. Скобелев" №28, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че под номер 5 в Приложение № 5 „Очаквани приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включено Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6131 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно три едно),  с площ 1 154 (хиляда сто петдесет и четири) кв. м, ул. „Ген. Скобелев“ №28, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3643/13.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №845/14.02.2019 г., акт 190, том 3, н.д. 621.

Изготвени са данъчни и пазарни оценки на правото на строеж за построяване на 7 броя гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6131, „Ген. Скобелев“ №28, гр. Казанлък, съгласно Комбинирана скица №343/08.04.2019 г. и схема към нея и те са в размер, както следва:

 

 

Обект

Данъчна оценка

Пазарна оценка

1

Гаражна клетка № 1 със ЗП 25,63 кв. м

2 214,00

3 845

2

Гаражна клетка № 2 със ЗП 26,61 кв. м

2 298,70

3 992

3

Гаражна клетка № 3 със ЗП 23,82 кв. м

2 057,70

3 573

4

Гаражна клетка № 4 със ЗП 24,18 кв. м

2 088,70

3 627

5

Гаражна клетка № 5 със ЗП 24,15 кв. м

2 086,20

3 623

6

Гаражна клетка № 6 със ЗП 25,14 кв. м

2 171,70

3 621

7

Гаражна клетка № 7 със ЗП 25,05 кв. м

2 163,90

3 758

 

 

С оглед изпълнение на ГПУРИОС, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за учредяване право на строеж за построяване на 7 (седем) броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6131 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно три едно),  с площ 1 154 (хиляда сто петдесет и четири) кв. м, ул. „Ген. Скобелев“ №28, гр. Казанлък, съгласно одобрен ПУП на гр. Казанлък със Заповед №166/09.03.2005 г. на кмета на община Казанлък е отреден УПИ II „За жилищно строителство и гаражи“ в кв. 178, гр. Казанлък.

Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената пазарна оценка за всеки от гаражите:

 

Обект

Начална тръжна цена лв. без ДДС

1

Гаражна клетка № 1 със ЗП 25,63 кв. м

3 845

2

Гаражна клетка № 2 със ЗП 26,61 кв. м

3 992

3

Гаражна клетка № 3 със ЗП 23,82 кв. м

3 573

4

Гаражна клетка № 4 със ЗП 24,18 кв. м

3 627

5

Гаражна клетка № 5 със ЗП 24,15 кв. м

3 623

6

Гаражна клетка № 6 със ЗП 25,14 кв. м

3 621

7

Гаражна клетка № 7 със ЗП 25,05 кв. м

3 758

 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за учредяване на право на строеж, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал. 2, чл. 52  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

 

РЕШИ:

 


І. Да се проведат публични търгове по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 7 (седем) броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6131 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка шест едно три едно), с площ 1 154 (хиляда сто петдесет и четири), ул. „Ген. Скобелев“ №28, гр. Казанлък, съгласно одобрен ПУП на гр. Казанлък със Заповед №166/09.03.2005 г. на кмета на община Казанлък е отреден УПИ II „За жилищно строителство и гаражи“ в кв. 178, гр. Казанлък.


При начална тръжна цена:

 

Обект

Начална тръжна цена лв. без ДДС

1

Гаражна клетка № 1 със ЗП 25,63 кв. м

3 845

2

Гаражна клетка № 2 със ЗП 26,61 кв. м

3 992

3

Гаражна клетка № 3 със ЗП 23,82 кв. м

3 573

4

Гаражна клетка № 4 със ЗП 24,18 кв. м

3 627

5

Гаражна клетка № 5 със ЗП 24,15 кв. м

3 623

6

Гаражна клетка № 6 със ЗП 25,14 кв. м

3 621

7

Гаражна клетка № 7 със ЗП 25,05 кв. м

3 758

 

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и да сключи договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.