РЕШЕНИЕ
№ 1098
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2891/13.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС на община Казанлък за 2019 г. и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на микроязовир "Синята река" чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че след проведени от Общинска администрация тръжни процедури по реда на Глава Шеста от Наредба №15 в изпълнение на решения на ОбС – Казанлък с Решение №849/2016 г. и Решение 899/2018 г., под наем са отдадени 12-сет  броя микроязовири на територията на община Казанлък. За други пет има сключени договори за предоставяне право на ползване по реда на Закона за концесиите.

С Решение №849/26.09.2018 г. ОбС – Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §33 от Заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. в ДВ бр.55 от 03.07.2018г.) дава съгласие Община Казанлък да прехвърли безвъзмездно на държавата 10 бр. имоти- публична общинска собственост с НТП: язовири.

Към момента на взимане на Решение №849/2018 г. микроязовир „Синята река“ в землището на с. Средногорово е имал наемател, чийто договор за наем с община Казанлък е прекратен в края на годината. Като собственик на язовира, Община Казанлък е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях  в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в съответствие с изискванията а Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние.

Микроязовир „Синята река“ в землището на с. Средногорово е най-големият по площ  язовир публична общинска собственост на територията на община Казанлък. Годишната му наемна цена е в размер на 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин) без ДДС, изчислена на основание чл. 73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, постигната от предходен публичен търг. Отдаването му  под наем ще доведе до възможността дейностите по поддръжка, почистване и ремонт на язовирната стена и съоръженията към нея, да бъдат поети от ползвателя.

Съгласно §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обнародван в ДВ, бр. 103/2013 г., доп. ДВ. бр. 58 от 2015 г., в общините, на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които на са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината, общинският съвет приема решение за откриване на процедура по избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия, взето изцяло по целесъобразност. Съгласно чл.14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем по реда на ал. 3 за срок до 10 години след решение на  Общински съвет. За целта кметът предлага на ОбС да разгледа предложението за отдаване под наем за срок от 10 години на следния  обект: микроязовир с обща площ от 277671 кв.м представляващ Поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/20108 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“ при граници на имота: имоти с идентификатори 68446.161.688; 68446.298.1; 68446.298.31; 68446.158.559; 68446.301.561; 68446.255.538; 68446.255.496; 68446.255.34; 68446.145.587; 68446.277.588; 68446.131.884; 68446.131.45; 8446.131.35; 68446.131.30; 68446.131.31; 68446.131.33; 68446.131.41; 68446.306.809; 68446.149.36; 68446.131.84; 68446.149.39; 68446.280.37, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019 г.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собствеността на община Казанлък за 2019 год. да бъде изменена и допълнена.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с §12, т.2 от  Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2, чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

I. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 год. в Приложение 9, неразделна част от нея, както следва: Допълва Приложение № 9 със следния текст:

т. 36 – микроязовир с обща площ от 277671 кв.м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-21/20108 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово;

 

II. Да се проведе  публичен  търг за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък на следния поземлен имот – публична общинска собственост: микроязовир с обща площ от 277671 кв.м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/20108 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“ при граници на имота: имоти с идентификатори 68446.161.688; 68446.298.1; 68446.298.31; 68446.158.559; 68446.301.561; 68446.255.538; 68446.255.496; 68446.255.34; 68446.145.587; 68446.277.588; 68446.131.884; 68446.131.45; 68446.131.35; 68446.131.30; 68446.131.31; 68446.131.33; 68446.131.41; 68446.306.809; 68446.149.36; 68446.131.84; 68446.149.39; 68446.280.37, за който е съставен АПОС № 674/07.06.2019 г., посочен с позиция 36 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2019 г., с начален годишен наем в размер на 5500,00 лв. без ДДС.

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове за отдаване под наем при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор за срок от 10 години със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.