РЕШЕНИЕ
№ 1102
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2861/04.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в с. Горно Черковище, собственост на Диян Делчев.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-Д-4456-1 от 18.03.2019 г. от Диян С. Делчев за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ ХV-26  и за УПИ ХХV-26 в кв. 4 на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №370/1990 г. Заявителят е собственик на цитираните имоти с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №17, том 3, рег. №4272, дело №340/18.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег. №4673/ 18.07.2017 г., акт №77, т. 16, д. №3308.

Община Казанлък притежава реална част - Незастроена  земя с площ 15 кв. м, при граници: североизток  и югоизток – улици; и северозапад – УПИ XХV-26, придаваема към Имот №26 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот ХXV-26 в кв. 4 по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/ 1990 г., с площ от 560 кв. м, при граници на УПИ: североизток и  югоизток – улици; югозапад – УПИ XVI-25  и северозапад – УПИ XV-26, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3702/ 07.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2745/ 10.05.2019 г., вх. №2746, акт №67, т. 10, н. д. №1975.

Данъчната оценка на  общинската земя 71,00 лв. по Удостоверение №7404046243 от 05.04.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  216,00 лв., без ДДС.  

Община Казанлък притежава и реална част - Незастроена  земя с площ 55 кв. м, при граници: североизток  – улица; югозапад - Поземлен имот №26 и северозапад – УПИ XIV-26, придаваема към имот №26 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот XV-26 в кв. 4 по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с площ от 690 кв. м, при граници: североизток  – улица; югоизток – УПИ XXV-26; югозапад – УПИ XVII-24  и северозапад – УПИ XIV-22, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3701/ 07.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2844/ 15.05.2019 г., вх. №2845, акт №138, т. 10, н. д. №2052.

Данъчната оценка на  общинската земя 260,20 лв. по Удостоверение №7404046244 от 05.04.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  792,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3701 от 07.05.2019 г.

Диян С. Делчев

792,00

ЖС

Реална част с площ 55 кв. м от УПИ XV-26 в кв. 4 на с. Горно Черковище.

№3702 от 01.04.2019 г.

Диян С. Делчев

216,00

ЖС

Реална част с площ 15 кв. м от ХXV-26 в кв. 4 на с. Горно Черковище.

2. Определя пазарна цена в размер на 792,00 (седемстотин деветдесет и два) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с площ 55 (петдесет и пет) кв. м, при граници: североизток  – улица; югозапад - Поземлен имот №26 и северозапад – УПИ XIV-26, представляваща реална част, придаваема към Имот №26 (двадесет и шести) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот XV-26 (петнадесети за двадесет и шести) в кв. 4 (четвърти) по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/ 1990 г., с площ 690 (шестстотин и деветдесет) кв. м, при граници: североизток  – улица; югоизток – УПИ XXV-26; югозапад – УПИ XVII-24  и северозапад – УПИ XIV-22.

 

3. Определя пазарна цена в размер на 216,00 (двеста и шестнадесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с площ 15 (петнадесет) кв. м, при граници: североизток  и югоизток – улици; и северозапад – УПИ XХV-26, придаваема към Имот №26 (двадесет и шести) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот ХXV-26 (двадесет и пети за двадесет и шест) в кв. 4 (четвърти) по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/ 1990 г., с площ от 560 (петстотин и шестдесет) кв. м, при граници на УПИ: североизток и  югоизток – улици; югозапад – УПИ XVI-25  и северозапад – УПИ XV-26,

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Диян С. Делчев.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.