РЕШЕНИЕ
№ 1104
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2903/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно определяне на пазарна цена в размер на 375 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 30 кв.м., находящ се в с. Копринка на Стоян Бориславов и Татяна Янкова. Постъпи писмо с вх. № ОС-2922/21.06.2019 г. от вносителя с приложено заявление на Татяна Янкова, по становище на юриста.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-С-4991-2 от 01.04.2019 г. от Стоян С. Бориславов за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ Х-469 в кв. 51 на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г. Заявителят и Татяна З. Янкова са собственици на дворно място с площ от 940 кв. м, за което е отреден УПИ Х-469 в кв. 51 на с. Копринка, с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №75, том II, рег. №1803, дело №263/ 2014 г.

Община Казанлък притежава: Незастроена  земя с площ 30 кв. м, при граници: север и изток  – улици; юг – Поземлен имот №469 и запад - УПИ IХ-470, представляваща реална част, придаваема към Имот №469 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот Х-469, с площ от 970 кв. м в кв. 51 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №592/ 1979 г., при граници: север и изток – улици;  югоизток – УПИ XI-757; юг – УПИ XV-482 и УПИ XIII-484 и запад – УПИ IХ-470, съгласно АЧОС №3714/ 05.06.2019 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС - Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 214,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404046922/ 27.05.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-С-4991-2'2/ 11.06.2019 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  375,00 лв., без ДДС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3714 от 05.06.2019 г.

Стоян С. Бориславов и Татяна З. Янкова

375,00

ЖС

Реална част с площ 30 кв. м от УПИ Х-469 в кв. 51 на

с. Копринка

2. Определя пазарна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена  земя с площ 30 (тридесет) кв. м, при граници: север и изток  – улици; юг – Поземлен имот №469 и запад - УПИ IХ-470, представляваща реална част, придаваема към имот №469 (четиристотин шестдесет и девет) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот Х-469 (десети за четиристотин шестдесет и девет) с площ от 970 (деветстотин и седемдесет) кв. м в кв. 51 (петдесет и първи) на с. Копринка, общ. Казанлък, при граници: север и изток – улици;  югоизток – УПИ XI-757; юг – УПИ XV-482 и УПИ XIII-484 и запад – УПИ IХ-470 при прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №592/ 1979 г.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със Стоян С. Бориславов и Татяна З. Янкова, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Стоян С. Бориславов и Татяна З. Янкова – заявители.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.