РЕШЕНИЕ
№ 1105
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2895/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. в Приложение №11 - неразделна част от нея.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметовете на населените места, постъпили молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6, т. 8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложение №11 неразделна част от нея.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.