РЕШЕНИЕ
№ 1106
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2885/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от общината.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Решение № 961/04.02.2019 г. на ОбС е приет Бюджета и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувана обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е в размер на 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпило Писмо с изх. № 26/07.06.2019 г. (вх. № 10-14-5/07.06.2019 г. в ОА.) от инж. Илиян Илиев - кмет на село Средногорово, във връзка с възникнало наводнение в с. Средногорово на 01 и 02.06.2019 г. и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на засегнатите от извънредната ситуация жители на община Казанлък:

1. Христо М. Михайлов от с. Средногорово. По данни на кмета на с. Средногорово на 01 и 02.06.2019 г. в населеното място е имало наводнение, което е засегнало жилището на Христо Михайлов. Нанесени са големи материални щети на сградата и цялата покъщнина – наводнен приземен етаж, подкожушена и паднала мазилка, съборена ограда, повредени готварска печка, хладилник и бормашина. Предвид гореизложеното семейството на Христо Михайлов е в изключително тежко материално състояние и се нуждае от финансова помощ.

2. Нели И. Крушева от с. Средногорово. По данни на кмета на с. Средногорово на 01 и 02.06.2019 г. в населеното място е имало наводнение, което е засегнало жилището на Нели Крушева. Нанесени са големи материални щети на сградата и цялата покъщнина – наводнено избено помещение, увредена ограда,  повредени мотофреза, бензинова помпа, моторна косачка и ъглошлайф. Предвид гореизложеното семейството на Нели И. Крушева е в изключително тежко материално състояние и се нуждае от финансова помощ. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от Бюджета на Община Казанлък за 2019 г., Подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Христо М. Михайлов от с. Средногорово в размер на 400 лв.

2. Нели И. Крушева от с. Средногорово в размер на 400 лв.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.; Христо М. Михайлов и Нели И. Крушева от с. Средногорово.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.