ПОКАНА № 57

На 25.07.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от ПОДОбС свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2996/17.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2983/15.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на задължение чрез подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане, съгласно сключен Договор з предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16RFOP001-5-002-0011-C01 по Проект ”Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2987/15.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на предявяване на Запис на заповед по проект ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък” - Етап I по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-3006/19.07.2019 г. от вносителя за допълнение на проекта за решение, във връзка с проведено заседание на ПК по икономика, бюджет и финанси. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2966/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2967/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2989/16.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на право на ползване на част от имот, частна общинска собственост, помещение с площ 35,60 кв. м в сграда с идентификатор 35167.505.131.1. по КККР на гр. Казанлък, за срок от 10 години от Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2990/16.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък. /Допълва се състава на комисията с 2-ма общ. съветници./
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2963/09.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2019/2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2968/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно оптимизиране на ДГ № 16 ”Роза”, гр. Казанлък във филиал в гр. Шипка и на ДГ № 9 ”Слънчице”, гр. Казанлък във филиал в с. Копринка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2982/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 - 2020 г. и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2994/16.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ ”Да пораснем заедно. Работилница за родители” между община Казанлък и УНИЦЕФ.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2985/15.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2969/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък в размер до 60 000 лв. за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2981/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение при укрепване на изкоп на строеж ”Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи” в УПИ XVI-9093 и УПИ XVII-9094, кв. 340 по плана на гр. Казанлък, с възложител ”ТНД ПРОПЪРТИ” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2951/28.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на общината на съсобственика за сумата от 800,00 лева без ДДС, земеделска земя, с площ 1025 кв. м, с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-3001/18.07.2019 г. от вносителя, с приложено Заявление от другия съсобственик в имота по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Допълнителни материали” или в ”Преписка”/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2965/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2977/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изкупуване на Поземлени имоти с идентификатори - 35167.41.17 с обща площ 3 080 кв. м и 35167.41.35 с обща площ 922 кв. м, в местност ”Търниченски ливади”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2978/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, гр. Крън, местност ”До село”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2979/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. ”Опълченска” № 36. Постъпи писмо с вх. № ОС-3000/18.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката. /Виж в ”Допълнителни материали” или в ”Преписка”/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2980/12.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в с. Шейново и с. Хаджидимитрово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2947/27.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 504,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя, с площ 42, кв. м, с. Бузовград.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2959/08.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, УПИ IX-190, с площ 1 160 кв. м в кв. 28, с. Розово за сумата от 11 600 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2964/10.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху частна общинска собственост, УПИ VIII-4083 в кв. 52, гр. Казанлък за сумата от 5 980,00 лева. Постъпи писмо с вх. № ОС-2997/17.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката. /Виж в ”Допълнителни материали” или в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2970/11.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, УПИ V-28, с площ от 640 кв.м в с. Долно Изворово, на Алиме Сюлейман и определяне на пазарна цена в размер на 5 210 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2958/08.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Никола Петков в гр. Казанлък, бул. ”Никола Петков” № 37 на източната фасада на сградата.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2935/26.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”АКВА СОУЛ” ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект - плувен басейн - Антим ”АКВА СОУЛ” ЕООД, гр. Казанлък за срок 10 години от датата на издаването му.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2957/05.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация, по отношение на УПИ IХ-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2950/28.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2961/09.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ Неделчо Неделчев от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2999/17.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Атанасов от с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2984/15.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Михаил Иванов от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2995/17.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Галин Иванов - общински съветник с поставени въпроси за проведени тръжни процедури за продажба на общински имоти в с. Бузовград и с. Средногорово.
Вносител: Галин Иванов - общински съветник от групата на ГЕРБ
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2998/17.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Моника Динева - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно пререгистрирано ли е ППС с животинска тяга - каруца с рег. № 039 от с. Г. Черковище, съгласно изискванията от Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.
Вносител: Моника Динева - общински съветник от Групата съветници ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3007/19.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник относно предприети действия от общината за ежедневните нарушения от граждани на чл. 9 и чл. 11 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък.
Вносител: Теодора Иванова - Общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3008/19.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник с поставени три въпроса за изпълнението на Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Теодора Иванова - Общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3009/19.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Румяна Друмева - общински съветник относно изграждането на Парк ”Северен” /Парк стадиона/ в УПИ I - за северозапад, местност ”Крайречен - II”, кв. 428 по плана на гр. Казанлък и търси ли се източник на финансирането на обекта.
Вносител: Румяна Друмева - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3011/19.07.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник относно какви приходи са реализирани от ползване на дървесина и недървесни видове от договора за Управление на горските територии общинска собственост с ”Пениталес” ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и колко са залесените площи през периода 2015 г. до прекратяване на договора.
Вносител: Пламен Караджов - председател на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 1054 От дата: 19.07.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК