РЕШЕНИЕ
№ 1120
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

Относно: ОС_2994/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ "Да пораснем заедно.  Работилница за родители" между община Казанлък и УНИЦЕФ.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че през 2018 година Правителството на Република България подписа с УНИЦЕФ България нова 5-годишна програма за сътрудничество, в която един от основните приоритети е свързан с насърчаване на ранното детско развитие, включително и чрез засилване на подкрепата за родители.

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете. Вече 70 години УНИЦЕФ се стреми да подобри живота на децата и техните семейства, като се ръководи от Конвенцията за правата на детето, която е подписана и ратифицирана от почти всички държави-членки на ООН, за да установи правата на детето като постоянни етични принципи и международни стандарти.

„Работилница за родители – да пораснем заедно” е част от цялостната работа на УНИЦЕФ за насърчаване на ранното детско развитие в България. Програмата стартира през 2012 година с дългосрочната цел да създаде устойчив модел за подкрепа на родители на малки деца на възраст до 4 години, както и на бъдещи родители. В основата й са залегнали съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност. Основополагащо в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, т.е. да насърчава положителните отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя.

Програмата е универсална – насочена към всички родители, като им осигурява възможност да споделят своя опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането и общуването с най-малките деца, както и да разширят познанията си за детското развитие и психологически потребности в най-ранното детство.

В работата си специалистите ще използват методите на групова работа. Ще се реализират 14 тематично и концептуално свързани семинари с обща продължителност от 28 часа, които се водят от екип психолози, социални работници и/или педагози с активното участие на родителите.

По време на семинарите в групи от 10-15 души родителите ще имат възможност да общуват с други родители, да обменят опит и мисли, както и да научават повече за особеностите на развитието и потребностите на детето в периода на ранното детство. Семинарите включват и кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии, работа в малки групи. Всеки семинар има продължителност 2 часа и се провежда веднъж седмично в удобно за родителите време. Един цикъл от 14 семинара се провежда с една група родители, като по този начин се подпомага изграждането на пространство на доверие и общност, в която родители се чувстват свободни да споделят, обсъждат и да намерят най-доброто решение и подход към своето дете. Реализирането на програмата в страната е  в периода септември 2019 – декември 2021 г.

Съвместната дейност с УНИЦЕФ България е част от последователната работа на Община Казанлък за партньорство с неправителствените организации в социалната сфера. Предложеният като приложение към настоящия доклад текст на Меморандум за разбирателство между двете страни се намира в единодействие с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък за периода 2016 – 2020 г.  и Общинската програма за закрила на детето – 2019 г. Основната цел на Меморандума е да се официализира постигнатото съгласие за съвместна работа и подкрепа в процеса на реализиране на поставените цели в програмата на УНИЦЕФ България „Да пораснем заедно. Работилница за родители“, като част от заложените дейности в приоритет „Ранно детско развитие и система за публична грижа за деца“ от План за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ), одобрен с Решение № 335 от 21 май 2018 г. на Министерския съвет (в сила от 12 юни 2018 г.).

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

  

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява текст на Меморандум за разбирателство за сътрудничество за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ България „Да пораснем заедно. Работилница за родители“ между Община Казанлък и УНИЦЕФ България.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише Меморандум за разбирателство за сътрудничество за изпълнение на програмата „Да пораснем заедно. Работилница за родители“ с УНИЦЕФ България,  ЕИК 131564758, със седалище и адрес: гр. София 1504, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 87, представляван от д-р Джейн Муита.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.