РЕШЕНИЕ
№ 1121
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2985/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък за 2018 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет с Решение № 579 от 26.10.2017 г. на Общинския съвет и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017 г.

По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата инфраструктура, опазването и социализирането на обектите на културно- историческото наследство и необходимите мерки за опазване на околната среда.

Изпълнението на общия устройствен план е неразривно свързано с териториалното развитие и инвестиционното проектиране в община Казанлък.

Настоящият доклад отчита изпълнението на дейности, предвидени в ОУП на община Казанлък през 2018 г.:

Годишен Доклад за 2018 г.  за изпълнението на общия устройствен план на община Казанлък

В съответствие с ОУП са разработени подробни устройствени планове на редица имоти в регулационните граници на гр. Казанлък и в извън урбанизираните територии. По-значимите общински  проекти са:

 

 • Две велоалеи в съоветствие с предвиждането на комуникационно- транспортния план към ОУП, за които са изработени и инвестиционни проекти :

- Велоалея от Крънско ханче до Туристически комплекс „Светът на траките“ до гр. Шипка;

- Велоалея от гр. Казанлък по стария път до яз. Копринка;

 • Изпълнява се площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци в землището на с. Черганово;
 • Финализирана е промяната на предназначението на разширението на гробищен парк гр. Казанлък и е започната процедура по разширение на мюсюлманското гробище на с. Ясеново;
 • Одобрено е изменение на плана за регулация на кв.654 и плана за улична регулация между осови точки 9490-9491-9492, гр. Казанлък за пътно кръстовище на път I-6 София- Бургас при км 312 +000 и е приключила процедурата с отчуждаването на части от имоти;
 • Одобрено е изменение на плана за улична регулация на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. „Стара планина“ в съответствие с комуникационно- транспортния план – детайл град Казанлък към ОУП, в който класа на двете улици се промени от III– ти на IV- ти.  С тази промяна на класа на улиците стана възможно да се намали предвидената им ширина и отпада отчуждаването на много къщи.
 • В изпълнение на предвидените в ОУП мерки в зоните с потенциален риск от природни бедствия и аварии и във връзка с постановление на Министерски съвет за одобряване на трансфер от резерва за предотвратяване на последиците от бедствия за почистване на речни легла и изграждане на съоръжения са одобрени проекти и издадени РС за изграждане на съоръжения на р. Стара река, кв.“Крайречен“, Казанлък и дере на р. “Стара река“- с. Енина.
 • В резултат от подписан меморандум за сътрудничество между община Казанлък и „Национална компания Индустриални зони“ за взаимодействие между местните власти и търговски дружества с частно или държавно участие за изграждане на инфраструктура и икономическа среда за създаване и управление на индустриални и свободни зони с цел ускорено привличане на инвестиции, е възложено изработването на ПУП на общински имот, разположен източно по пътя за с. Бузовград за създаването на Индустриален парк в територия с предназначение Пп1 /предимно производствена зона/ в ОУП.  С Решение на Общински съвет – Казанлък е одобрено задание за изработване на ПУП за поземлен имот с площ от 68,337дка в землището на с. Бузовград, южно от река „Тунджа“ по пътя гр. Казанлък- с. Бузовград.
 • С цел кандидатстване по ОП „Региони в растеж“ в рамките на приоритетна ос 6 „Региони в растеж“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“ е разработен ПУП и инвестиционен проект за Туристически комплекс „Светът на траките“ до гр. Шипка. Проекта е съгласуван с Министерство на културата, предстои издаване на Разрешение за строеж.

В регулационните граници на гр. Казанлък се изграждат няколко сгради, получили разрешение за строеж след актуализацията на ОУП, детайл град Казанлък, а именно:

 • В кв.140 /северно от Гимназията/ - сграда със смесено предназначение, с инвеститор „Билдстрой инженеринг“ ООД;
 • В кв.43 - жилищни сгради с обекти за ОДО, гаражи и паркинги, с инвеститор  „Галатера“ ЕООД;
 • В кв.420 - 3 жилищни сгради, с инвеститор „Макси строй груп“ ООД;
 • В кв.204 /на ул. “Иван Вазов“ под Халите/ - жилищна сграда с обекти за стопанска дейност и гаражи, с инвеститор „Кей Джи Казанлък“ ООД;
 • Източно от „Кауфланд“- търговска и складова сграда, с инвеститор „Шиле“ ЕООД;
 • Кв.167 /на ул. “Д-р Баев“ северно от кино „Искра“/- жилищна сграда с магазини и гаражи с инвеститор „ИС Инвест“ ;
 • Кв.45 /бившето Старшинско блокче/- Жилищна сграда с гаражи, с инвеститор „Кей Джи Казанлък“ ООД;
 • Кв.31 /Източна промишлена зона/ Производствен корпус 5 за Цех 150 и Цех 200, с инвеститор „М+С Хидравлик“ АД;
 • В западна промишлена зона- Цех за велпапе, с инвеститори „БАЛКАНПАК“ ООД и „ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ“ ООД;
 • Кв.321, Учебно- изследователски и производствен център, с инвеститор „М+С Хидравлик“ АД;
 • Кв.2 /Западно разширение/- Жилищна сграда, с инвеститор „Наш Дом –запад“ ООД;
 • Газоразпределителна мрежа на гр. Казанлък- етап 2018, с. Голямо Дряново и с. Ръжена с инвеститор „Ситигаз“.

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9  от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2018 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.