РЕШЕНИЕ
№ 1122
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2969/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък в размер до 60 000 лв. за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3015/23.07.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка с проведена дискусия в комисията по икономика, бюджет и финанси.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че продължението срока на сключено споразумение от 01.04.2019 г. между Община Казанлък и „Кумакс инвест“ ЕООД и „Тиара-3“ООД за предоставяне на средства от бюджета на Община Казанлък има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност и качество на транспортното обслужване на градската и междуселищната  територия.

С Решение на Общински съвет № 971/28.02.2019 г. се утвърдиха средства от бюджета на Община Казанлък в размер до 60 000 лв., като превозвачите се задължиха :

  • Да монтират GPS-устройства за проследяване на изминатия пробег в реално време;
  • Да представят в срок справки за изпълнените маршрутни разписания;
  • Да се изпълняват поетите ангажименти по договора за обществен превоз на пътници - № Д07-30/09.06.2017 г. .

От  01.04.2019 г. до сега „Кумакс инвест“ ЕООД и „ Тиара-3“ ООД са изпълнили условията.

Превозвачът „Кумакс инвест“ ЕООД е входирал искане с вх. №68-164-15/12.06.2019 г. за удължаване споразумението за предоставяне на средства от бюджета на община Казанлък за подобряване на транспортната услуга.

 Издадена е Заповед № 1035/05.07.2019 г.  на Кмета на Община Казанлък комисия да извърши проверка по клаузи от договора– изпълнение на маршрутните разписания и техническото състояние на автобусите, обслужващи градските линии и да се установи изпълнението на Решението на Общински съвет - подобряване на транспортната услуга за превоз на пътници на територията на община Казанлък.

 В резултат на анализ на резултатите от проверката за състоянието на автобусите, обслужващи вътрешноградски и междуселищни транспортни линии на територията на Община Казанлък могат да бъдат направени следните изводи- повечето от автобусите са с дълъг експлоатационен пробег и амортизирани, автобусите са заменени със сравнително по-нови микробуси.

Във връзка с горното и с оглед подобряване качеството на транспортните услуги за обществен превоз на пътници по възложените на действащия превозвач автобусни линии от общинската и областна транспортни схеми в община Казанлък.

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава продължение на срокът на допълнително споразумение към Договор с № Д07-30/09.06.2017 г. за извършване на обществен превоз на пътници по възложените на действащия превозвач автобусни линии от общинската и областна транспортни схеми в община Казанлък за нови 3 /три/ месеца, считано от 01.10.2019 г. и възлага сключването му на кмета на община Казанлък след влизане в сила на настоящото решение.

2. Утвърждава предоставянето на средства от бюджета на Община Казанлък в размер до 30 000 лв. за три пълни месеца за обезпечаване на допълнителното споразумение от т. 1 от настоящето решение, които да се предоставят като компенсация по смисъла на чл.7, ал.3 от действащия Договор с № Д07-30/09.06.2017 г. за обществен превоз на пътници по възложените на действащия превозвач автобусни линии от общинската и областна транспортни схеми в община Казанлък.

3. Възлага на кмета на община Казанлък контрола по изпълнение на споразумението по т.3, като в случай на неизпълнение на условията в него незабавно да уведоми Общинския съвет.

4. Възлага на кмета на община Казанлък след стартиране на проекта (системата) за Интегриран градски транспорт в т.ч. извършване обществен превоз с електробуси, да внесе нов доклад с предложение за преразглеждане на размера и разпределението на сумите за компенсации измежду превозвачите от Общински съвет - Казанлък. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.