РЕШЕНИЕ
№ 1123
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2981/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение при укрепване на изкоп на строеж "Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи" в УПИ XVI-9093 и УПИ XVII-9094, кв. 340 по плана на гр. Казанлък, с възложител "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД.


Мотиви: Кметът докладва, че „ТНД Пропърти“ ЕООД с ЕИК 204111352, с управител Танчо Михайлов е възложител на строеж: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи- Блок I“ със ЗП=585,70 кв.м и РЗП=5554,40 кв.м в ПИ 35167.504.9093 по КК на гр. Казанлък, представляващ УПИ ХVІ-9093, за който е издадено от главния архитект Разрешение за строеж № 21/31.01.2019 г., допълнено със Заповед №6/13.02.2019 г. и на строеж: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи-Блок II“ със ЗП=167,50 кв.м. и РЗП=991,10 кв.м. в ПИ 35167.504.9094 по КК на гр. Казанлък, представляващ УПИ ХVІІ-9094, кв.340 по плана на гр. Казанлък, за който е издадено Разрешение за строеж № 22/31.01.2019г., допълнено със Заповед №7/13.02.2019 г. 

Проектът предвижда направа на общ изкоп от две подземни нива и за двете сгради с вертикални откоси на изкопната яма. За укрепване на вертикалните откоси първоначално е прието проектно решение за монолитно изпълнени шлицови стени. При изпълнение на първото звено от шлицовата стена по източната имотна граница възникват сериозни затруднение при направа на изкопа от неблагоприятното въздействие на подземни води. Изпълнението на шлицовите стени е преустановено и Възложителят на строежа внася в Община Казанлък ново проектно решение за укрепване на вертикалните откоси на изкопа на новопроектираните сгради.

Проектът предвижда укрепването да се извърши с вертикални микропилоти, подпрени със стоманени диагонали, обединени с пръскан бетон. При контакта със съседните улици е предвидена технология „почвени гвоздеи” от анкери и пръскан бетон.

Почвените гвоздеи се реализират от три реда анкери с дължина 6м, шахматно през 2,5м в хоризонтално направление и вертикално през 1,70 м. По стените на откоса на изкопа се изпълнява 5см пръскан бетон, армиран с мрежи.

Укрепването с почвени гвоздеи и подпрени с диагонали микропилоти е предвидено като временно съоръжение, може да се експлоатира до 25 дни и губи предназначението си след изпълнение на фундаментна плоча. Макар и временно, предложението за въпросното укрепване на изкопа засяга общинските имоти- улици, без което засягане обаче изпълнението на инвестиционното намерение би било застрашено и има опасност от компрометиране на улиците от прилежащия им изкоп. В тази връзка е разработена проектна документация, която е внесена за одобрение и въз основа на която се изисква настоящото съгласие.

Това е прецизирана разработка за укрепване на изкопа, която е изпълнена след детайлно проучване на почвения слой и подземните води, в т.ч. и след сондажни проби. Въз основа на тях проектантската преценка се ориентира към укрепване на почвените изкопи чрез използване на способа на почвени анкери дълбоко под нивото на улицата. Сама по себе си прилагането на технологията няма да компрометира, затрудни или влоши използването на общинските имоти /улици/, но от формална страна, макар и временно, върху тях ще се въздейства механично с оглед временното укрепване на изкопа. По тези съображения Възложителят е поискал съгласие за това временно въздействие от собственикът на  имотите – Община Казанлък. По своята правна същност това съгласие представлява действие по управлението на имота. Доколкото новелата на чл. 8. ал.1 от ЗОС предвижда придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, да се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет кметът счита, че същият, упражнявайки правата на собственик, следва да даде одобрението си във връзка с извършването на горните действия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

Разрешава за укрепването на изкопа на Строеж: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземни гаражи“ в УПИ ХVІ-9093 и УПИ ХVІІ-9094, кв.340 по плана на гр. Казанлък, да се допусне временно изпълнение на наклонени стоманени анкери пред лицето на същите имоти под нивото на две улици (ул. „Цар Освободител“ и ул. „Ал. Стамболийски“) - публична общинска собственост, съгласно представения проект за промяна по време на строителството относно укрепване на изкопа при условие, че при изпълнението на тази технология на укрепване Възложителят не допуска увреждане, затрудняване и влошаване начина на  ползването им и че всички разходи по изпълнението на укрепването и възстановяването на всички площи и елементи на прилежащата благоустройствена инфраструктура са за сметка на възложителя „ТНД ПРОПЪРТИ“ ЕООД с ЕИК 204111352.

           

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

„ТНД Пропърти“ - ЕООД, с управител Танчо Михайлов, адрес: гр. Казанлък,  кв. “Индустриална зона- запад“ -  заявител.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.