РЕШЕНИЕ
№ 1124
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

Относно: ОС_2951/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на общината на съсобственика за сумата от 800,00 лева без ДДС, земеделска земя, с площ 1025 кв. м, с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-3001/18.07.2019 г. от вносителя, с приложено Заявление от другия съсобственик в имота по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e подадена Молба с вх. №194-Л-985-1 от 08.03.2019 г. от Лиляна Русева за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 27499.352.292 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 1025 кв. м, с адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: Поземлени имоти с идентификатори: североизток – 27499.352.251; югоизток – 27499.352.323 и 27499.352.296; югозапад  – 27499.352.291 и северозапад – 35167.352.506. Стар идентификатор: 27499.90.569. Номер по предходен план 352292.

Част 500/1000 идеални части от имота и построените сгради са собственост на Лиляна Русева и Румяна Тончева съгласно н. а. №172, т. 1, рег. №2630, дело №529 от 1999 г. и Удостоверение за наследници №1393/05.07.2016 г.

Община Казанлък е собственик на 525/1025 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.292, с площ 1025 кв.м по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3715/ 5.06.2019 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №3379, вх. №3380 от 07.06.2019 г., акт 100, т. 12, н. д. 2438.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. Преписката се изготвя на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарна цена.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 57,75 лв., съгласно Удостоверение №7404046925/27.05.2019 г. на дирекция МП при Община Казанлък. Предложената от оценителя пазарна оценка по Договор за възлагане №Д06-120/10.06.2019 г. по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е 800,00 лв., без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2  от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3715 от 05.06.2019 г.

Лиляна Русева и Румяна Иванова

800,00

Земеделска земя

Част 525/1025 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.292 по КККР на с. Енина

2. Прекратява съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 27499.352.292 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 1025 (хиляда двадесет и пет) кв. м, с адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: Поземлени имоти с идентификатори: североизток – 27499.352.251; югоизток – 27499.352.323 и 27499.352.296; югозапад  – 27499.352.291 и северозапад – 35167.352.506, чрез продажба на общинската част – 525/1025 (петстотин двадесет и пет към хиляда двадесет и пет) идеални части от земята на Лиляна Русева и Румяна Иванова за сумата от 800,00 (осемстотин) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.   

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Лиляна Русева, с адрес: гр. Казанлък, ж.к. „Изток”; Румяна Иванова, с адрес: гр. Казанлък, кв. „В. Левски“.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.