РЕШЕНИЕ
№ 1125
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2965/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба № 15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 12 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем), с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м, по Кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 777/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот II-64, 65, отреден „За социални дейности“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3267/18.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията под № 3820/19.05.2016 г., Акт 115, т. 12, н.д. 2439.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 146 421,90 и 460 360 лв.

Под номер 13 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв.м, по Кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 684/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот III, отреден „За социалнa дейност“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3667/25.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1262/07.03.2019 г., Акт 55, т. 5, н.д. 911.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно на 50 229,50 лв. и 186 460 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем), с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. Начална тръжна цена:  460 360  (четиристотин и шестдесет хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717.

Начална тръжна цена:  186 460  (сто осемдесет и шест хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.