РЕШЕНИЕ
№ 1126
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2977/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изкупуване на Поземлени имоти с идентификатори - 35167.41.17 с обща площ 3 080 кв. м и 35167.41.35 с обща площ 922 кв. м, в местност "Търниченски ливади", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Подробен устройствен план, приет с Решение № 651/27.06.2013 г. на ОбС-Казанлък са посочени засегнатите поземлени имоти за отчуждаване при реализацията на обект: „Разширение на съществуващ гробищен парк Казанлък“. Собствениците на имотите са уведомени за предстоящата процедура по отчуждаване и за възможността да се запознаят с изготвените пазарни оценки.

Със Заявление с вх. № 68-6657-1'13(7)/20.06.2019 г. Радка Лютакова, Теодор Тодоров и Кина Григорова са предложили, притежавания от тях имот да бъде изкупен от общината за сумата от 1 250,00 лева.  Заявителите са собственици на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.35 с площ 922 кв. м в местност „Търниченски ливади“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №196, т. 2, рег. 2291, д. 314 от 03.11.2005 г., Решение № 01-Р/08.07.1998 г. за възстановяване правото на собственост с План за земеразделяне, издаден от ОбС „Земеделие“- Казанлък и Удостоверение за наследници № 1062/05.06.2019 г.

Данъчната оценка на имота е 183,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО с изх. № 7404045899/15.03.2019 г., издадено от Дирекция МП при Община Казанлък.

Изготвената Пазарна оценка с вх. № 94-Н-2189-1/22.04.2019 г. по Договор за възлагане № Д06-71/15.04.2019 г. от оценител на имоти е на стойност 1 250,00 лева.

Със Съгласие с вх. № 68-6657-1'11(1)/19.06.2019 г. Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова са предложили, притежавания от тях имот да бъде изкупен от общината за сумата от 4 250,00 лева.  Заявителите са собственици на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 с площ 3 080 кв. м в местност „Търниченски ливади“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно Решение № 01-Р/08.07.1998 г. за възстановяване правото на собственост с План за земеразделяне, издаден от ОбС „Земеделие“-Казанлък и Удостоверения за наследници №1094/10.06.2019 г., №75/07.06.2019 г. и № 001966/17.09.2008 г.

Данъчната оценка на имота е 611,20 лева, съгласно удостоверение за ДО с изх. № 7404045897/15.03.2019 г., издадено от Дирекция МП при Община Казанлък.

 

Изготвената Пазарна оценка с вх. № 94-Н-2189-1/22.04.2019 г. по Договор за възлагане № Д06-71/15.04.2019 г. от оценител на имоти на стойност е 4 250,00 лева.

Съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост „Имотите по ал. 1 не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 общината ги придобие в собственост чрез покупка, чрез замяна с равностоен общински имот или собствениците им учредят на общината ограничени вещни права.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 5 и чл. 4, т. 3 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява постигнатото предварително съгласие Община Казанлък да изкупи от Радка Лютакова, Теодор Тодоров и Кина Григорова Поземлен имот с идентификатор 35167.41.35 (три пет едно шест седем точка четири едно точка три пет) с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв. м, при граници: ПИ с идентификатор - 35167.41.295; 35167.41.20; 35167.41.296; 35167.41.39 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: трета за сумата от 1 250,00 (хиляда двеста и петдесет) лева.

2. Одобрява постигнатото предварително съгласие Община Казанлък да изкупи от Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест седем точка четири едно точка едно седем) с площ 3080 (три хиляди и осемдесет) кв. м, при граници: ПИ с идентификатор: 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: трета за сумата от 4 250,00 (четири хиляди двеста и петдесет) лева.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договорите за покупко-продажба на имотите по т. 1 и по т. 2 като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на Община Казанлък.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък, средствата по т. 1 и т. 2 да бъдат включени при следващата актуализация на бюджета на Община Казанлък за 2019 г.   

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Радка Лютакова, с адрес: гр. Казанлък;

Теодор Тодоров, с адрес: гр. Казанлък;

Кина Григорова с адрес: гр. Казанлък;

Йорданка Миткова, с адрес: с. Бузовград;

Тошка Василева, с адрес: гр. София;

Росица Пехливанова, с адрес: гр. Казанлък;

Стефан Петков, с адрес: гр. Бузовград;

Йорданка Джегарова, с адрес: с. Горно Черковище.

 

Участвали в поименно гласуване  26  общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.