РЕШЕНИЕ
№ 1128
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

 

Относно: ОС_2979/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" № 36. Постъпи писмо с вх. № ОС-3000/18.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., на ОбС-Казанлък, е включен:

Под номер 29: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259, 83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ № 36, ет. 1, обект 31, намиращ се в Сграда № 1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1.  По строителна документация обектът е с предназначение „Клуб“, състоящ се от фоайе, зала за събрания, две заседателни зали и санитарни възли, част от партерен етаж на сграда „Жилищен блок на ЗРНО „Шипка“ с клуб и гаражи“, в степен на завършеност „груб строеж“, съгласно Удостоверение № 545/2018 г. на главен архитект и изх. № 305/2018 г. на „Балканинвест“ ЕООД. Сградата е построена в УПИ X – За ЖС в кв. 40, гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-14-192/1987 г. на ОбС-Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС № 3631/18.01.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 318/21.01.2019 г., акт 318, том 2, н. дело 243.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

 

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259, 83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ № 36, ет. 1, обект 31, намиращ се в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1.  По строителна документация обектът е с предназначение „Клуб“, състоящ се от фоайе, зала за събрания, две заседателни зали и санитарни възли, част от партерен етаж на сграда „Жилищен блок на ЗРНО „Шипка“ с клуб и гаражи“, в степен на завършеност „груб строеж“, съгласно Удостоверение № 545/2018 г. на главен архитект и изх. № 305/2018 г. на „Балканинвест“ ЕООД. Сградата е построена в УПИ X – За ЖС в кв. 40, гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-14-192/1987 г. на ОбС-Казанлък.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. І.

 

3. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.