РЕШЕНИЕ
№ 1129
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

Относно: ОС_2980/12.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в с. Шейново и с. Хаджидимитрово.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба № 15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 55: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. Шейново. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3372/19.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 625/31.01.2017 г., Акт 14, том 3, н. д. 434.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 4 580,10 лв. и 9 230 лв.

Под номер 58: Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-492 (трети за четиристотин деветдесет и втори) с обща площ 870 (осемстотин и седемдесет) кв. м, находящ се в кв. 46, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и Кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток – УПИ IV-493, юг – край на населеното място и запад УПИ II-492. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3628/21.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. № 82/07.01.2019 г., акт 75, т. 1, н. д. 75.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 4 115,10 лв. и 7 400 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв.м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. Шейново.

Начална тръжна цена: 9 230 (девет хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-492 (трети за четиристотин деветдесет и втори) с обща площ 870 (осемстотин и седемдесет) кв.м, находящ се в кв. 46, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и Кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № 12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток – УПИ IV-493, юг – край на населеното място и запад УПИ II-492.

Начална тръжна цена: 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За”  22.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.