РЕШЕНИЕ
№ 1130
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2947/27.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 504,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя, с площ 42, кв. м, с. Бузовград.


Мотиви: Вносителят докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление от Стефанка Тончева, вх. № 94-С-1121-1/12.04.2019 г, за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-430 в кв. 43 в село Бузовград, по ПУП, одобрен със Заповед № 65/1971 година. Заявителката е собственик на имот с пл. № 430 с площ 532 кв. м, съгласно н. а. вх. рег. № 2615/11.04.2006 г., акт № 102, т. III, д. № 1314 и Удостоверение за наследници изх. № 77/2019 г. на кметство Бузовград.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на земя с площ 42 кв. м, която Община Казанлък притежава в имота, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3704 от 13.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх.№ 2843/15.05.2019 г, акт № 136, т. 10, н. д. 2050.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 198,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046659/08.05.2019 г. на дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка е на стойност 504,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  §22 ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3704/2019 г.

Стефанка Тончева

504,00 лв.

Жилищно строителство

Реална част с площ 42 кв. м от УПИ IХ-430 в кв. 43 в село Бузовград.

 

2. Определя пазарна цена от 504,00 (петстотин и четири) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 42 (четиридесет и два) кв. м, при граници: имот пл. № 430, УПИ XIII-431 и улици, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот IX-430 (девети за четири три нула) в кв. 43 (четиридесет и трети) в село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед № 65/1971 година, с обща площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв. м и граници:  север – УПИ V-429, изток- XIII-431, юг и запад - улици.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Стефанка  хххххх Тончева, ЕГНхххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Стефанка  хххххх Тончева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Стефанка Тончева от гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.