РЕШЕНИЕ
№ 1131
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2959/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, УПИ IX-190, с площ 1 160 кв. м в кв. 28, с. Розово за сумата от 11 600 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-00-20/13.05.2019 година от Христо Христов, Радослав Трифонов и Стефан Димитров за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството на собственици на построените върху нея сгради. Съгласно представените документи (н. а. № 96, т. 14, д. 2909/12.07.2018 г. и  н.а. № 102, т. 7, д. 1416/16.04.2018 г.) Христо Христов и Радослав Трифонов притежават жилищната сграда, а съгласно н. а. № 117, т. 5, д. 950, п. 32819/27.03.2012 г., Стефан Димитров притежава гараж, построени върху Урегулиран поземлен имот IХ-190 с обща площ 1160 кв. м в кв. 28 по действащ Подробен устройствен план на село Розово, одобрен със Заповед №16/09.03.1987 година. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3721 от 20.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. рег. № 3893/02.07.2019 г., акт 53, т. 14, н. д. 2528.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 5 486,80 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046911/23.05.2019 г. на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 11 600 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3721/2019 г.

Христо Христов, Радослав Трифонов, Стефан Димитров

11 600 лв.

Жилищно строителство

УПИ IХ-190 с площ 1 160 кв. м в кв. 28 в село Розово.

 

2. Определя пазарна цена от 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот IХ (девети) с площ 1 160 (хиляда сто и шестдесет) кв. м в кв. 28 (двадесет и осми), по Подробен устройствен план на село Розово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед № 16/09.03.1987 г., при граници: североизток, изток,  юг – улици, запад – УПИ Х-192, УПИ VIII-191.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Христо Христов, ЕГН хххххххххх, Радослав Трифонов ЕГН хххххххххх и Стефан Димитров ЕГН хххххххххх за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Христо Христов, Радослав Трифонов и Стефан Димитров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Христо Христов, Радослав Трифонов и Стефан Димитров, село Розово, ул. „Рожен“ №2

 

Участвали в поименно гласуване  25  общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.