РЕШЕНИЕ
№ 1132
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

Относно: ОС_2964/10.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху частна общинска собственост, УПИ VIII-4083 в кв. 52, гр. Казанлък за сумата от 5 980,00 лева. Постъпи писмо с вх. № ОС-2997/17.07.2019 г. от вносителя, с приложени допълнителни документи към преписката.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че е постъпило Заявление № 94-С-4363-1/2019 г. от Симеон Стойчев за учредяване на допълнително право на строеж върху общинска земя, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083 по КККР на град Казанлък, а по действащ Подробен устройствен план е Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-4083 в кв. 52. Заявителят е собственик на построените в имота жилищна сграда и гараж, съгласно н. а. № 151, т. 3, д. № 580, вх. рег. № 960/06.02.2015 г. За земята е съставен акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3719/17.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. № 3608/19.06.2019 г., акт № 74, т. 13, н. д. 2619. Към заявлението е представен архитектурен проект, одобрен по Протокол № 08/2019 г. на ОЕСУТ-Казанлък, съгласно който в имота е предвидено допълващо застрояване с предназначение „Гараж и ателие“, едноетажни сгради с обща застроена площ от 56,17 кв. м (гараж със ЗП 19,17 кв. м и ателие със ЗП 37 кв. м).

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 г, приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване на право на строеж в предвидени по закон случаи, върху имоти, частна общинска собственост, по текущи преписки по заявления на граждани. На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), по реда на чл. 52 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, допълнително право на строеж върху имот - частна общинска собственост се учредява въз основа на одобрен проект, със заповед на Кмета на общината и сключен договор, като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общинския съвет. Изготвени са данъчна и пазарна оценка на ограниченото вещно право. Данъчната оценка е на обща стойност 5 908,50 лева (гараж с ДО 2016,50 лв. и ателие с ДО 3 892,00 лв.), съгласно Удостоверение № 7404047458/2019 г. на дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка общо е 5 980,00 лева, включваща пазарна стойност за „гараж“- 2 040,00 лв., пазарна стойност за „ателие“ – 3 940,00  лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местно управление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 38 ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с  чл. 52 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3719/2019 г.

Симеон Стойчев

5 980,00 лв.

Допълнително право на строеж

Ателие със ЗП 37 кв. м и гараж със ЗП 19,17 кв. м в ПИ 35167.506.4083 град Казанлък

 

2. Определя пазарна цена от 5 980,00 (пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева за учредяване на допълнително, възмездно право на строеж в полза на Симеон Стойчев с ЕГН хххххххххх, за построяване, съобразно одобрен проект, на едноетажни сгради, с предназначение „Гараж“ със застроена площ 19,17 (деветнадесет 0,17) кв.м и „Ателие“ със застроена площ 37 (тридесет и седем) кв. м върху североизточната част на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII- 4083 (осми за четири нула осем три) в кв. 52 (петдесет и втори) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №577/2000 година, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка четири нула осем три) по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 година на ИД на АГКК, с обща площ от 280 (двеста и осемдесет) кв. м, адрес: гр. Казанлък, ул. „Бр. Бъкстон“ № 27, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: имоти с идентификатори 35167.506.9604, 35167.506.9628, 35167.506. 4082, 35167.506.4081, 35167.506.4084.

 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на правото на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по сделката са за сметка на заявителя - Симеон Стойчев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Симеон Стойчев от град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.