РЕШЕНИЕ
№ 1133
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

 

Относно: ОС_2970/11.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, УПИ V-28, с площ от 640 кв. м в с. Долно Изворово, на Алиме Сюлейман и определяне на пазарна цена в размер на 5 210 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-А-4460-1/12.03.2019 година от Алиме Сюлейман за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството на собственик на построените върху нея сгради. Заявителката е собственик на жилищна сграда и навес построени върху Урегулиран поземлен имот V-28 с площ 640 кв. м в кв. 1 в село Долно Изворово, по ПУП, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 г, съгласно н. а. № 57, т. 13, д. 2655/29.06.2018 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3713 от 04.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. рег. № 3378/07.06.2019 г, акт 98, т. 12, н. д. 2436.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 1 689,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046733/10.05.2019 г. на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 5 210, 00 лева изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3713/2019 г.

Алиме Сюлейман

5 210,00 лв.

Жилищно строителство

УПИ V-28 с площ 640 кв. м в кв. 1 в село Долно Изворово.

 

2. Определя пазарна цена от 5 210 (пет хиляди двеста и десет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот V-28 (пети за двадесет и осми) с площ 640 (шестстотин и четиридесет) кв. м в кв. 1 (първи) в село Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед № 22/02.04.1987 година, при граници: север, изток и юг - улици, запад – УПИ IV-27.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Алиме Сюлейман ЕГНхххххххххх за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Алиме Сюлейман.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Алиме Сюлейман, чрез пълномощник Адв. Велина Стоянова, гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ №5.

 

Участвали в поименно гласуване  25  общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.