РЕШЕНИЕ
№ 1134
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57

Относно: ОС_2958/08.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Никола Петков в гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" № 37 на източната фасада на сградата.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация Казанлък е постъпило предложение от Сдружение „Демократичен Казанлък“, представлявано от Бончо Сарафов, ПП „Обединени земеделци“, представлявана от Симеон Стоилков и ПП „Никола Петков“, представлявана от Йордан Маринов за поставяне на паметна плоча на Никола Петков /1893-1947/.

Никола Димитров Петков е български политик, лидер на БЗНС, роден на 21 юни 1893 г. Син на политика Димитър Петков, дългогодишен лидер в Народно-либералната партия и брат на Петко Д. Петков, също български политик. В политическия живот Никола Петков навлиза в началото на 1930-те години. Участва в учредяването на Националния комитет на Отечествения фронт през 1943 г. и в установяването на новата власт през 1944 г.

Учи право и политически науки в Сорбоната, Париж. Завръща се в България по време на Балканската война, през 1912 г. е войник в гвардейския полк. След войната продължава образованието си и завършва отличие през 1922 г. Постъпва на работа в българската легация в Париж.

През 1929 г. се завръща в България. Редактор е на вестниците „Земя“ (1931 – 1932) и „Земеделско знаме“ – орган на БЗНС „Александър Стамболийски“ (1932 – 1933). Подготвя и издава книга за Александър Стамболийски, в която прави политически анализи и характеристики на личността и делото на земеделския идеолог.

След Деветнадесетомайския преврат през 1934 г. заедно с Г. М. Димитров създава радикалното крило на БЗНС „Александър Стамболийски“, станало известно като БЗНС „Пладне“.

Народен представител е в 24 Обикновено Народно събрание (1938 – 1939).

През 1942 година води преговорите с комунистите за включване на БЗНС „Пладне“ в Отечествения фронт и от август 1943 г. е член на новосъздадения Национален комитет. Като участник в Деветосептемврийския преврат Никола Петков е сред възможните външни министри в първото правителство на Отечествения фронт, но остава министър без портфейл от 9 септември 1944 г. до 26 август 1945 г.

От 26 октомври 1946 г. е народен представител в VI Велико Народно събрание (1946 – 1949). Борбата му за запазване на парламентарната демокрация е обявена от комунистите за контрареволюционна дейност. От 5 до 14 август 1946 г. протича съдебен процес срещу Никола Петков и на 16 август той е осъден на смърт чрез обесване и глоба от половин милион лева въз основа на Наредба-закона за защита на народната власт. Смъртната присъда на Никола Петков е изпълнена на 23 септември 1947 година.

На 23 декември 2016 г. е удостоен посмъртно от президента Росен Плевнелиев с орден „Стара планина“ I степен.

Предложението за поставянето на паметната плоча е на сградата на бул. „Никола Петков“ №37, на плътната част на фасадата, вдясно от входа към зала „Инфра“. Паметната плоча ще бъде изработена от черен гранит с размери 50 х 80 см., на която ще са разположени изображението на Никола Петков и  надпис:

„Никола Петков 1893 – 1947 Демократ, земеделец, патриот и родолюбец“.

Средствата, необходими за поставянето на паметната плоча ще бъдат осигурени от дарители.

Съгласно чл. 84 ал. 3 от Наредба № 27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада вносителят прилага становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра”. Приложена е подписка в подкрепа на инициативата, което удовлетворява изискването на чл. 86 от Наредба № 27.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 83 ал. 3, чл. 84, чл. 85, т. 1 и чл. 87, т. 4 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на името на Никола Петков съгласно представен идеен проект.

2. Паметната плоча да се постави на източната фасада на сградата на адрес: гр. Казанлък, бул. „Никола Петков“ № 37.

3. Средствата за изработването и поставянето на плочата по т. 1 ще бъдат осигурени чрез дарения.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Сдружение „Демократичен Казанлък“, представлявано от Бончо Сарафов; ПП „Обединени земеделци“, представлявана от Симеон Стоилков и ПП „Никола Петков“, представлявана от Йордан Маринов.

 

Участвали в гласуване  23  общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.