РЕШЕНИЕ
№ 1135
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2935/26.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "АКВА СОУЛ" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект – „Плувен басейн“, находящ се в гр. Казанлък, за срок 10 години от датата на издаването му.


Мотиви: Вносителят докладва, че с Решение № 52 от 11.02.2011 г. МОСВ предоставя на Община Казанлък безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода „Овощник”, с. Овощник, включително водовземните съоръжения – Сондаж № 12, Сондаж № 14, Сондаж № К-2, Сондаж № К-3, Сондаж № К-5, Сондаж № К-6, представляващи изключителна държавна собственост.

До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. № 68-6419-3/17.12.2018 г. от фирма „АКВА СОУЛ“ ЕООД, с адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов“ № 11 на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-3 на находище „Овощник“. Ползването на минералната вода е за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект „Плувен басейн“. Съгласно чл. 52, ал. 3 на 13.06.2019 г. е получено съгласувателно писмо от Басейнова дирекция – Пловдив за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-3.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма „АКВА СОУЛ“ ЕООД, с ЕИК 205357182, с адрес на управление - гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов“ № 11 за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект „Плувен басейн“, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1234, с адрес ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2, гр. Казанлък.

Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; “АКВА СОУЛ“ ЕООД, ЕИК 205357182, гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов“ № 11.

 

Участвали в гласуване  24  общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.