РЕШЕНИЕ
№ 1136
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2957/05.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация, по отношение на УПИ IХ-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. № 194-В-1759-2#1/17.04.2019 г. от Веселин Пеев - собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3987 по КККР на гр. Казанлък, а по плана на гр. Казанлък - УПИ IX-3987, кв. 48, притежаван на основание н. а. № 37, том 26, дело № 5393, вх. рег. № 7464 от 01.11.2017 г., н. а. № 103, том 8, дело № 1593, вх. рег. № 2210 от 12.04.2019 г., н. а. № 173, том 7, дело № 1435, вх. рег. № 2324 от 03.04.2013 г., н. а. № 133, том 9, дело № 1825, вх. рег. № 2865 от 17.04.2015 г., н. а. № 71, том 14, дело № 2819, вх. рег. № 4296 от 08.06.2015 г. и н. а. № 25, том 9, дело № 2606, вх. рег. № 4708 от 05.07.2005 г. Чрез по-горе описаното заявление, собственикът изявява своето желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР, за Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.3987, в частност представляващ УПИ IX-3987, кв. 48 по ПУП-ПР одобрен със Заповед № 47/13.04.1995 г. на Кмета на Община Казанлък.  Имотът е с проектна площ 235 кв. м, без площта от 7 кв. м, която ще бъде дарена за част от второстепенна улица (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.83, която попада в улица по ПР). Също така в проектната площ на Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.3987 от 235 кв. м, не е включена площта от 20 кв. м, предвидена за закупуване, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 по КККР на гр. Казанлък.

Във връзка с прилагането на ПР, е изготвена скица-проект за изменение на КККР, за Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.3987 и 35167.502.9245.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на незастроена земя с площ 20 кв. м, която Община Казанлък притежава, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3717 от 06.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията с вх. № 3670/21.06.2019 г, акт № 116, т. 13, н. д. 2667, дв. вх. № 3669.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „Б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя с площ 20 кв. м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 по КККР на гр. Казанлък, е 630,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046449/19.04.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка, възложена от Община Казанлък, чрез Договор № ДО6-127/24.06.2019 г. и изпълнител Боряна Веселинова Мънева - лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, пазарната стойност на същия имот е 1000,00 лева.  

Съгласно § 22, т. 1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

За да бъде напълно приложена регулацията за описания имот (УПИ IX-3987, кв.48 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 47/13.04.1995 г.), е необходимо да бъде сключен и договор за дарение на незастроена земя с площ 7 кв. м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.83, който попада в имот предвиден за улица по ПР на кв. 48, гр. Казанлък), която Веселин Пеев - собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3987 по КККР на гр. Казанлък, а по плана на гр. Казанлък УПИ IX-3987, кв. 48, притежава на основание н. а. № 37, том 26, дело № 5393, вх. рег. № 7464 от 01.11.2017 г., н. а. № 103, том 8, дело № 1593, вх. рег. № 2210 от 12.04.2019 г., н. а. № 173, том 7, дело № 1435, вх. рег. № 2324 от 03.04.2013 г., н. а. № 133, том 9, дело № 1825, вх. рег. № 2865 от 17.04.2015 г., н. а. № 71, том 14, дело № 2819, вх. рег. № 4296 от 08.06.2015 г. и н. а. № 25, том 9, дело № 2606, вх. рег. № 4708 от 05.07.2005 г., и желае да дари, изявявайки своето намерение, подробно в Заявление с вх. № 194-В-1759-2#1/17.04.2019 г. Данъчната оценка на даряваната незастроена земя е 220,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046967/29.05.2019 г. на дирекция „Местни приходи”, община Казанлък. С подаденото Заявление № 194-В-1759-2#1/17.04.2019 г. собственикът на поземления имот изразява своето желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР, като дари на Община Казанлък, реална част от имота си (7 кв. м), попадаща в предвиден за улица Поземлен имот и съответно да закупи по пазарна цена незастроена земя 20 кв. м, реална част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.9245 по КККР на гр. Казанлък, общинска собственост.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС и по реда на чл. 11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на общината, след решение на Общински съвет. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 3, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС  във връзка с § 22, ал. 1, т. 1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Веселин Пеев, с ЕГН'''''''''', представляващо: собствеността върху земя с площ от 7 кв. м (с проектен идентификатор 35167.502.83 по КККР на гр. Казанлък), явяваща се реална част от притежавания от него Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3987 (по КККР на гр. Казанлък при съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989, 35167.502.3988, 35167.502.8483 и 35167.502.3975), получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IX-3987, кв. 48 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 47/13.04.1995 г. на Кмета на община Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.3987 (при съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989, 35167.502.3988, 35167.502.8483 и 35167.502.3975) по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Даряваната реална част с площ от 7 кв. м, е с проектен идентификатор 35167.502.83 и данъчна оценка в размер на 220,50 лв. по Удостоверение за ДО № 7404046967/29.05.2019 г. на дирекция МП при община Казанлък;

 

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък;

 

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3717 от 06.06.2019 г.

Веселин Пеев, с ЕГН''''''''''

1000,00 лв.

Придаваемо по регулация

Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 по КККР на град Казанлък

 

 

4. Определя пазарна цена в размер на 1000,00 (хиляда) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ, незастроена земя с площ от 20 (двадесет) кв. м, представляващ проектен Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 (при съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989 и 35167.502.3987) по КККР на гр. Казанлък (представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.502.9245 по КККР на гр. Казанлък), Данъчната оценка на общинската земя е 630,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404046449/19.04.2019 г. на дирекция „Местни приходи”;

 

5. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Веселин Пеев, с ЕГН'''''''''' за прехвърляне собствеността на общинския имот подробно описан в т. 3, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Веселин Пеев;

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Веселин Пеев, с ЕГН'''''''''' от гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване  26  общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/08/2019 г.