РЕШЕНИЕ
№ 1137
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2950/28.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че със свое Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация са постъпили молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:     

1. Димо Пеев от гр. Казанлък,  бул. „23ти Пехотен Шипченски полк“ № 66, вх. А, ет. 8, ап. 22, Молба с вх. № 94-Д-6187-2/18.06.2019 г., на 62 г., с диагнози … , видно от представени ЕР на ТЕЛК с признати 80%  вид и степен на увреждане и епикриза.

В МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна е извършена хирургическа интервенция – … . През месец февруари 2019 г. в УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив е проведено оперативно лечение по повод … . За извършените оперативни интервенции и лечение  Димо Пеев е заплатил сумата от 3021 лв., която не се заплаща от НЗОК. Той е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

2. Селяйдин Нури от гр. Казанлък,  ул. „Пушкин“ № 5, вх. Д, ет. 7, ап. 117, Молба с вх. № 94-С-1428-1/18.06.2019 г., на 46 г., с диагнози … , видно от представени епикризи.

В МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършена оперативна интервенция … . След проведена физиотерапия с недостатъчен ефект лечението продължава в „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД, филиал в гр. Павел Баня.

Селяйдин Нури е заплатил за лечението си сумата от 2172 лв., която не се заплаща от НЗОК. Той е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

3. Айнур Мурджи от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. 44, вх. Б, ет. 4, ап. 27, Молба с вх. № 94-А-5669-1/20.06.2019 г., на 37 г., с диагноза … , видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. е проведено оперативно лечение с поставяне на медиална и латерална плака. Айнур Мурджи е заплатил сумата от 2795 лв., която не се заплаща от НЗОК. Той е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Димо  Пеев от гр. Казанлък,  бул. „23ти Пехотен Шипченски полк“ № 66, вх. А, ет. 8, ап. 22 – 400 лв.

2. Селяйдин Нури от гр. Казанлък,  ул. „Пушкин“ № 5, вх. Д, ет. 7, ап. 117 – 400 лв.

3. Айнур Мурджи от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. 44, вх. Б, ет. 4, ап. 27 – 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Димо Пеев; Селяйдин Нури; Айнур Мурджи

 

Участвали в поименно гласуване  26  общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.