РЕШЕНИЕ
№ 1138
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2961/09.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ Неделчо Неделчев от гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че със свое Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила молба от Неделчо Неделчев от гр. Казанлък, жк. „Изток“ бл. 32, вх. Е, ет. 3, ап. 129, молба с вх. № 94-Н-3301-1/28.06.2019 г., на 69 г., с диагнози  …, видно от представено ЕР на ТЕЛК с признати 60% вид и степен на увреждане.

Неделчо Неделчев е закупил апарат за принудително дишане по време на сън и е заплатил сумата от 2230 лв., която не се заплаща от НЗОК. Той е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Неделчо Неделчев от гр. Казанлък, жк. „Изток“ бл. 32, вх. Е, ет. 3, ап. 129 – 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Неделчо Неделчев.

 

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.