РЕШЕНИЕ
№ 1139
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2999/17.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Атанасов от с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че със свое Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е в размер на 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила молба от Атанас Атанасов от с. Бузовград,  ул. „Роза“ № 3, Молба с вх. № 94-А-5697-1/16.07.2019 г., на 55 г., с диагнози ….

Проведено е лечение в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив. Ежемесечно се налага Атанас Атанасов да доплаща за медикаменти, които не се заплащат от НЗОК. Безработен е, без право на обезщетение, няма доход. Той е в изключително тежко материално състояние и се нуждае от финансова помощ да продължи лечението си. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ нa Атанас Атанасов от с. Бузовград,  ул. „Роза“ № 3 – 400 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Атанас Атанасов.

 

Участвали в поименно гласуване  23  общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/08/2019 г.