ОС-3033/02.08.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение №
266/18.07.2019 г. по Адм. дело № 277/2019 г., с което отменя Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС по оспорване със Заповед № АК-01-ЗД-5/15.04.2019 г. на Областния управител на Област Стара Загора.