ОС-3114/18.09.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 369 от 11.09.2019 г., постановено по Адм. дело 568/2019 г., както и Отговор от жалбоподателя, с което оставя без разглеждане жалбата на Иван Колев Петров от гр. Казанлък против Решение №1128/25.07.2019 г. на ОбС като недопустима и прекратява производството по делото по описа на съда.