ПОКАНА № 58

На 26.09.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_3089/12.09.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2015 г. до 12.09.2019 година.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_3103/16.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3080/09.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - ”Външен довеждащ водопровод от ВС ”Дунавци - Стара Загора”, в участъка от събирателна шахта на водоизточниците до пресичането на път ”гр. Казанлък - яз. Копринка”, засягащ поземлени имоти в землищата на с. Копринка и с. Дунавци, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. № ОС-3101/16.09.2019 г. за допълнение на правното основание по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3099/16.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути в поземлени имоти за обект : ”Външен довеждащ водопровод от събирателна стая ”Сахране” до черпателен водоем V=2000m3 на ЦСП гр. Казанлък”, за срок от 3 години от датата на издаването му.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3106/17.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на частна общинска собственост на реални части, отделени от Поземлени имоти с идентификатори: 35167.502.4452, 35167.502.4450, 35167.502.9064 и представляващи, съгласно Скица-проект № 15-741502/14.08.2019 на СГКК - Ст. Загора за изменение на КККР поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.502.8000, проектна площ 371 кв. м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8002 с проектна площ 96 кв.м, ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8003 с проектна площ 90 кв.м., ПИ с проектен идентификатор 35167.502.8004 с проектна площ 1007 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3081/10.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура ”Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”, Компонент 1 по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3091/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 ”Подробен достъп до изкуства и култури” по Програма РА14 ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3092/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на електрическо превозно средство с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд в общ размер до 56 700 лева.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3076/05.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на запис на Заповед за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 ”Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3077/05.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект ”Патронажна грижа в община Казанлък”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3083/11.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество с цел създаване на подкрепяща среда за социално включване на младежи с увреждания в трудова среда.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3085/11.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Горно Черковище.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3093/13.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година, етап II.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3072/02.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Казанлък - 2019 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3097/16.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък на спечелилия конкурса Светослав Колев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3069/02.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01 октомври 2019 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3075/04.09.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плача на стадион ”Севтополис” на футболиста Емил Рачев.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3087/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Петьо Ганин”, начална тръжна цена 8 980 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията - Петър Митев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3088/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1272 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Стара планина”, начална тръжна цена 114 000 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията - Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3096/13.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на Глава IV от Наредба № 15, за срок от 3 години на общински обекти , находящи се в гр. Шипка, с. Енина, с. Овощник, гр. Крън и гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията - Радиана Стефанова и Иван Гитев. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3122/19.09.2019 г. от вносителя, с което прилага допълнително Приложение №1, неразделна част от проектодоговора за наем. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3102/16.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 360, 00 лева без ДДС за продажба на земя - общинска собственост, с площ 736 кв. м, предсавляваща УПИ IV-5, кв. 44 по действащия Подробен устройствен план на с. Розово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3117/18.09.2019 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 509 000 лева без ДДС.
Вносител: Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3118/18.09.2019 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 208 000 лева без ДДС.
Вносител: Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3109/17.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32 на гр. Казанлък. /Допълва състава на комисията с общинския съветник - Джамал Папарланов/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3086/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Годишния план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2019 г. и утвърждаване на стойността за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, на дейност по ”Маркиране на ЛФ - Общински гори” и изпълнение на ЛКД - направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3054/21.08.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400, 00 лева без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построените върху нея сгради: ПИ с идентификатор 35167.506.4083, с площ 280 кв. м, находящ се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3049/19.08.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, обект: Микроязовир, с обща площ от 27557 кв.м. Определя ”Кумакс Агро” ЕООД с месечно концесионно плащане в размер на 2500 лв. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3121/19.09.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка със становището на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3048/16.08.2019 - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед № 1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 780 кв. м, представляваща УПИ V-740 в кв. 100, гр. Крън за сумата от 9 350 лева без ДДС.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на общината Казанлък, съгласно Заповед № 1250/09.08.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3047/16.08.2019 - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед № 1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 986 кв. м, представляваща УПИ VI-40 в кв. 24, с. Бузовград за сумата от 11 850 лева без ДДС.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на общината Казанлък, съгласно Заповед № 1250/09.08.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3039/08.08.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 35167.505.9160, кв. 376 на гр. Казанлък, в размер на 3250 лв. без ДДС, за прехвърляне на собствеността на заявителя Георги Георгиев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3084/11.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи техническата инфраструктура - довеждащ водопровод за минерална вода за захранване на Поземлен имот - 35167.505.245 ”За друг курортно - рекреационен обект” и ПИ 35167.507.34 - ”За плувен басейн” - Аквапарк за урбанизираната територия на ”Казанлъшки минерални бани” от Сондаж К 2 в землището на Казанлък, находящ се в ПИ с идентификатор 35167.99.743 - ”др. поземлен имот за движение и транспорт”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3098/16.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за възмездно учредяване на право на прокарване през засегнатите от трасето на електропровода части от Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3105/17.09.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка със становището на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3070/02.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.107.13 и 35167.37.6 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3058/27.08.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възмездно учредяване на право на проектиране през засегнатите от трасето на водопровода, части от поземлени имоти с идентификатори: 83199.80.653, 83199.77.656, 83199.77.655, 83199.45.612, 83199.90.329, 83199.91.324, 83199.92.323 и 83199.40.238 общинска собственост по КККР на гр. Шипка, обл. Стара Загора. Постъпи писмо от вносителят с вх. № ОС-3101/16.09.2019 г. за допълване проекта за решение по становище на юриста на ОбС! /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3071/02.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.604 - с НТП ”Нива”, местност ”Под спирката”, с площ от 2,574 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3073/03.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - подземен електропровод ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 27499.348.55 с НТП - ”Ниско застрояване (до 10 м.)”, местност ”Пъдарнята”, с площ 0,489 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатори 27499.41.162, 27499.41.8 и 27499.343.501 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път”, общинска собственост, всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. № ОС-3101/16.09.2019 г. за допълване проекта за решение с нова т. 4 по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3094/13.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 35167.172.217, с площ 0,213 дка по КККР на гр. Казанлък и НТП ”Нива”, местност ”Старите лозя”, с цел промяна на предназначението и НТП на имота в ”За жилищни нужди” и Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо от вносителя с вх. № ОС_3110/17.09.2019 г., с което допълва т. 3 от проекта за решение, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_3095/13.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 06848.24.20 - с НТП ”Нива”, местност ”Зад Тунджа”, с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_3104/17.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП и приемане на дарение от Ивайло Колев представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м за поземлен имот с идентификатор 35167.502.5551 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_3116/18.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - подземен електропровод и газопроводно отклонение за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10, местност ”Малките ливади”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_2986/15.07.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за изменение на градоустройствените показатели за застрояване на Урегулиран поземлен имот ХХ-1396, кв. 128 по плана на гр. Казанлък собственост на Янко Янев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_3078/05.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_3090/12.09.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд в с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_3115/18.09.2019 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет - Казанлък на Златко Петров.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_3082/11.09.2019 – Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. N.: 1084 От дата: 19.09.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК