РЕШЕНИЕ
№ 1147
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

Относно: ОС_3092/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на електрическо превозно средство с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд в общ размер до 56 700 лева.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че Национален доверителен екофонд (НДЕФ) е обявил покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата.

Допустими кандидати по схемата са централната администрация, нейните териториални подразделения и общинските администрации. Допустимо е закупуване на изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и/или хибридни електрически превозни средства (ХЕПС), както и допълнителни надстройки, предназначени за превозни средства категория L7e. Всеки бенефициент може да кандидатства за финансиране за максимум три превозни средства от допустимите категории.

Финансирането по откритата покана е в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) леваза изцяло електрически превозни средства категория L7e;
  • до 50%, но не повече от 3000 (три хиляди) лева за допълнителна надстройка (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук и др.) за превозни средства категория L7e;

Закупените електрически превозни средства от категория „L7e следва да отговарят на следните технически изисквания:

  • пробег с едно зареждане на батерията - минимум 80 км.;
  • максимална скорост - минимум 30 км/ч;
  • Литиева батерия;
  • Капацитет на батерията – минимум 9 kWh;
  • Гаранция на батерията и на превозното средство – минимум 3 години; 

Община Казанлък подготвя проектно предложение, с което да кандидатства за закупуване на едно изцяло електрическо превозно средство от категория L7e.

Проведено е проучване на предлаганите електрически превозни средства от категория L7e. Налично е предлагане, покриващо изискванията на НДЕФ. На база получени пазарни оферти от официални вносители на електромобили за България с категория L7e, са избрани модели, отговарящи на потребностите на Община Казанлък. Пазарните цени са в рамките до 74 000 лв. НДЕФ осигурява 20 000 лв. безвъзмездно финансиране. Еднократният разход по регистрацията за движение по пътищата, разходите за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за една година възлизат на  2 700,00 лв.

На етапа на кандидатстване е необходимо да бъде предоставено решение на Общински съвет за осигурено съфинансиране в размер, допълващ безвъзмездната финансова помощ от НДЕФ до покриване разходите по превозното средство и оборудването. Община Казанлък ще получи безвъзмездното финансиране от страна на НДЕФ  в размер на 20 000,00 лв. за електрически превозни средства от категория L7e. Следва да се осигури съфинансиране в размер на 54 000 за превозното средство 2 700,00 лв. за възникващите разходи по регистрация и застраховка.

Предвижда се новото изцяло електрическо превозно средство да замени един от използваните до момента автомобили на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък. Новото превозно средство ще бъде използвано при дейностите по почистване, събиране и извозване на листна маса, инвентар, отпадъци и други, и при дейностите по третиране на зелените площи.

Крайният срок за кандидатстване към НДЕФ е до 02 декември 2019 година.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд за закупуване на 1 брой електрическо превозно средство от категория L7e.

2. Дава съгласие да се осигури съфинансиране за проекта от бюджета на Община Казанлък за 2020 година в общ размер до 56 700,00 лв. (петдесет и шест хиляди и седемстотин лева), в т.ч. за закупуване на електрическо превозно средство, такси за регистрация, разходи за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.