РЕШЕНИЕ
№ 1148
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3076/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на запис на Заповед за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 "Патронажна грижа в община Казанлък", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че община Казанлък има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05M9ОP001-2.040-0115-С01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е на стойност 366 536,48 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца, считано от 01.09.2019 г.

Съгласно член 3.8. от Административния договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Казанлък има право на авансово плащане в размер до 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, равняващо се на 73 307,29 лв. Условие да се получи авансовото плащане е същото да се обезпечи със Запис на заповед, по образец - приложение № 1 към доклада, от Кмета на Общината на база Решение на Общински съвет.

Записът на заповед трябва да бъде издаден неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на датата на падежа по посочената банкова сметка на поемателя.

За внасяне на искането за авансово плащане към Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, е необходимо  Общински съвет -  Казанлък да се произнесе с Решение по настоящия доклад.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Казанлък да издаде Запис на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер на 73 307,29 лв. (седемдесет и три хиляди, триста и седем лева и двадесет и девет стотинки), покриваща пълния размер на авансовото плащане по Административен договор BG05M9ОP001-2.040-0115-С01 за проект „Патронажна грижа в община Казанлък”. Срок за предявяване за плащане – 30.06.2021 година (150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор).

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.