РЕШЕНИЕ
№ 1149
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3077/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект "Патронажна грижа в община Казанлък", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че Община Казанлък е конкретен бенефициент по проект BG05M9ОP001-2.040-0115-С01 „Патронажна грижа в община Казанлък“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) с Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 366 536,48 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца, считано от 01.09.2019 г. В рамките на проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, считано от месец февруари 2020 година, ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 142 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Казанлък. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата от целевата група, осигурявайки пакет от дейности/услуги по домовете им от екип от квалифицирани специалисти. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ определя услугата „Патронажна  грижа“ като Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.11.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация на предприятие, на което е възложено предоставяне на УОИИ. Услугата „Патронажна грижа“ следва да бъде възложена от страна на общината в съответствие с изискванията на Решението за УОИИ и съгласно указания на ОПРЧР за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес. Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане (Заповед). Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ:  задължения за обществена услуга, продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; размер на таксата;  др. Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) следва да определи по какъв ред и чрез кое звено на Общината или чрез външен доставчик ще се предоставят патронажните грижи. В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на патронажните грижи по проекта. Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ обезпечава услугата „Патронажна грижа“ за период от 12 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши услугите по патронажна грижа, финансирани от ОПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса. Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ в размер на 286 272,00 лева представлява компенсация за УОИИ. Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки, обучения,  консумативи и материали, командировъчни разходи, трудова медицина за персонала в услугата, и др. във връзка с предоставянето на патронажните грижи. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ.  За координиране работата по управление на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да се обособи офис помещение. Подходящо за целта е помещение, намиращо се в сградата на Домашен социален патронаж, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък. В рамките на проекта е планиран текущ ремонт и оборудване на помещението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., Общински съвет – Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

 • Община Казанлък да предоставя услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез „Домашен социален патронаж“, гр. Казанлък в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0115-С01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 •  

 • Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед) за възлагане на услугата „Патронажна грижа“, който акт следва да съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.
 •  

 • Услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца - срока на предоставяне на услугата по проект BG05M9OP001-2.040-0115-С01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 •  

 • За целите на услугата „Патронажна грижа“ да се ползват помещения, съгласно Схема на помещенията - Приложение № 1 към доклада, частна общинска собственост, в сградата на Домашен социален патронаж, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от дата на одобряване на окончателния доклад по проекта.
 •  

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/10/2019 г.