РЕШЕНИЕ
№ 1150
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3083/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество с цел създаване на подкрепяща среда за социално включване на младежи с увреждания в трудова среда.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в деловодството е постъпило Писмо с изх. № 1-127/26.08.2019 г. (вх. №63-179-16/26.08.2019 г.), с което е отправено предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество от Сдружение „Бъдеще за децата“, с цели реализацията на дейности, проекти, инициативи, вкл. социално предприемачество водещи до изграждане на подкрепяща среда за социално включване на  младежи с увреждания на територията на община Казанлък. През последните години Община Казанлък създаде множество социални услуги в подкрепа на деца и младежи с увреждане, но наболял проблем остава липсата на трудова реализация на младите хора с увреждане. В тази връзка, сдружение „Бъдеще за децата“ разработи, кандидатства и спечели проект „Социално включване чрез заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: „Социално включване в общността“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  между Сдружението и Ръководството на Управляващия орган (УО) на ОП „Развитие на човешките ресурси“ бе подписан през м. юли тази година, а реалното изпълнение на дейностите стартира през м. септември. Обща стойност на проекта: 195 790 лв. Основната цел на проектното предложение е да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Дейностите по Проекта са насочени към формиране на трудови умения и навици, мотивация за включване и насърчаване за развитие, личностно планиране. За постигане на главната цел ще бъде създаден Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства ще могат да получават социално-правни консултации, психологическа подкрепа, оценка на възможностите, изготвяне, осъществяване на индивидуални програми за социално включване, подкрепа при търсене на работа и други.  В рамките на тази дейност ще бъдат структурирани три ателиета - работилници, в които хората с увреждания да развиват своите възможности и формират трудови навици и умения.

Допълнителните дейности са: подкрепа на  човека с увреждане на  работното място като осигури настойници, които го придружават  в периода му на адаптация и провеждането на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания ще протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната  и влиянието върху обществото.

 

Основните резултати от проекта ще са: увеличен брой на хората с увреждания търсещи работа, броя на заетите и съответно броя на социално включените в обществото. Увеличен брой работодателите, които ангажират хора с увреждания. Променени са нагласите към хората с увреждания и техните възможности.

В рамките на петнадесет (15) месеца ще се работи активно за създаването на умения и знания в младежите с увреждания, необходими им за реализирането на пазара на труда. Ще се постави началото на съвместна работа с работодатели и всички заинтересовани страни, с цел адаптация и социализация на тази целева група.

Съгласно чл. 59 от ЗМСМА, общините могат да си сътрудничат помежду си с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес, и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия. Евентуално сътрудничеството между Община Казанлък и Сдружение „Бъдеще за децата“ ще подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси. Подписвайки споразумение, водени от взаимен интерес и споделяйки отговорността  ще обединим усилията си за социално включване на младежи/хора с увреждания и ще поставим основи за осъществяване на взаимно сътрудничество при планиране, разработване и реализиране на мероприятия и проекти в социалната сфера. 

В проекта на Споразумението са залегнали и основните принципи за осъществяване на общинско сътрудничество, в това число доброволност, взаимен интерес, активен избор, гъвкавост и динамичност, прозрачност и отговорност.

На следващо място е важно да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 61 от ЗМСМА, с която е регламентирано осъществяването на общинското сътрудничество въз основа на подписано Споразумение за сътрудничество, което обаче следва да бъде одобрено от Общинския съвет. Предложеният като приложение към настоящия доклад текст на Споразумение за сътрудничество се намира в единодействие с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък за периода 2016 – 2020 г. 

 

Съвместната дейност със Сдружение „Бъдеще за децата“е част от последователната политика на Община Казанлък за партньорство с неправителствените организации в социалната сфера, с цел подобряване качеството на живот, осигуряване на равни възможности и насърчаване на социалното включване на хората от рисковите групи.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между Сдружение „Бъдеще за децата“, ЕИК: 123648231, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25 и Община Казанлък, БУЛСТАТ: 000817778, седалище и адрес на управление: град Казанлък, бул. Розова долина № 6.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи Споразумението за сътрудничество, съгласно приложения към настоящото решение проект.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Сдружение „Бъдеще за децата“.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.